Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 13886 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

Numer ogłoszenia: 13886 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360880 – 2015 data 31.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: PktIII3.2.
 • W ogłoszeniu jest: I. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat tj. od 21.01.2011r. do 21.01.2016r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
  1. Wykonaniu roboty budowlanej polegającej na budowie lub remoncie obiektu krytego basenu lub pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej o konstrukcji żelbetowej lub ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 400 m? i powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 2000 m?.
  2. Wykonaniu roboty budowlanej polegającej na budowie lub remoncie basenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 500 m?.
  Wartość wykonanych robót: minimum 4.000.000,00 zł brutto jedna robota budowlana, a łączna wartość wykonanych robót nie mniej niż 16.000.000,00 zł brutto.
  II. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tj. od 21.01.2013r. do 21.01.2016r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
  1.Jednej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowych krytego basenu lub pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 400 m? i powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 2000 m?.
  2.Jednej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowych krytego basenu lub pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej o konstrukcji żelbetowej o minimalnej powierzchni lustra wody 400 m? i powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 2000 m?.
  3.Jednej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowych basenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 500 m?.
  Powyższe trzy warunki muszą być spełnione łącznie.
  W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia.
  Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia..
 • W ogłoszeniu powinno być: I. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat tj. od 28.01.2011r. do 28.01.2016r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
  1. Wykonaniu roboty budowlanej polegającej na budowie lub remoncie obiektu krytego basenu lub pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej o konstrukcji żelbetowej lub ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 400 m? i powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 2000 m?.
  2. Wykonaniu roboty budowlanej polegającej na budowie lub remoncie basenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 500 m?.
  Wartość wykonanych robót: minimum 4.000.000,00 zł brutto jedna robota budowlana, a łączna wartość wykonanych robót nie mniej niż 16.000.000,00 zł brutto.
  II. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tj. od 28.01.2013r. do 28.01.2016r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
  1.Jednej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowych krytego basenu lub pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej ze stali nierdzewnej o minimalnej ŁĄCZNEJ powierzchni lustra wody 400 m? i powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 2000 m?.
  2.Jednej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowych krytego basenu lub pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej o konstrukcji żelbetowej o minimalnej ŁĄCZNEJ powierzchni lustra wody 400 m? i powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 2000 m?.
  3.Jednej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowych basenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi Zamówienia, tj. niecki basenowej ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 500 m?.
  Powyższe trzy warunki muszą być spełnione łącznie.
  W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia.
  Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: PktIII3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Dysponowanie przez Wykonawcę:
  I. dla opracowania dokumentacji projektowej:
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
  – architektonicznej;
  – konstrukcyjno – budowlanej;
  – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

  Każda z wymienionych wyżej osób powinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowo- kosztorysowej krytego basenu lub pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą o parametrach nie mniejszych niż niecka basenowa o konstrukcji żelbetowej lub ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 400 m2 i powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 2000 m2 i co najmniej jednej dokumentacji projektowo- kosztorysowej basenu zewnętrznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o parametrach nie mniejszych niż niecka basenowa ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 500 m2, na które to dokumentacje uzyskano decyzję pozwolenia na budowę..

 • W ogłoszeniu powinno być: Dysponowanie przez Wykonawcę:
  I. dla opracowania dokumentacji projektowej:
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
  – architektonicznej;
  – konstrukcyjno – budowlanej;
  – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

  Każda z wymienionych wyżej osób powinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowo- kosztorysowej krytego basenu lub pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą o parametrach nie mniejszych niż niecka basenowa o konstrukcji żelbetowej lub ze stali nierdzewnej o minimalnej ŁĄCZNEJ powierzchni lustra wody 400 m2 i powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 2000 m2 i co najmniej jednej dokumentacji projektowo- kosztorysowej basenu zewnętrznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o parametrach nie mniejszych niż niecka basenowa ze stali nierdzewnej o minimalnej powierzchni lustra wody 500 m2, na które to dokumentacje uzyskano decyzję pozwolenia na budowę..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Pkt IV4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle..