Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 14764 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

Numer ogłoszenia: 14764 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3077 – 2016 data 12.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. (032) 3809006, 3809031, fax. (032) 380 90 18.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II. 1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Szczegóły zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  Etap I: Przebudowa hali warsztatowej położonej na nieruchomości o numerze działki 1664/55 przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach,
  Etap II: Wymiana stolarki okiennej w hali warsztatowej położonej na nieruchomości o numerze 1664/55 przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach,
  Etap III: Roboty remontowo – budowlane w budynku administracji Międzygminnego TBS Sp. z o. o. położonego na nieruchomości o numerze działki 1641/64 przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach.
  Zagospodarowanie działek nie ulegnie zmianie w związku z realizacją inwestycji. Zakres prac budowlanych nie wpływa na istniejący bilans terenu. Przedmiotowe budynki nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
  2. Zakres robót:
  2.1 Przebudowa hali warsztatowej przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach
  1)Roboty demontażowe instalacji co.
  a)demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych typu Favira wraz z zaspawaniem rur przyłączeniowych o średnicy 15mm ,
  b)demontaż grzejników stalowych panelowych
  c)demontaż rurociągów stalowych o średnicach od 32 d0 50mm
  2)Roboty demontażowe instalacji elektrycznej
  a)demontaż opraw oświetleniowych
  b)demontaż tablic bezpiecznikowych
  c)demontaż rozdzielnic skrzynkowych żeliwnych starego typu wraz z odłączeniem i zabezpieczeniem przewodów elektrycznych
  3)Roboty rozbiórkowe wewnątrz hali (wyburzenia)
  a) rozbiórka stropów wewnętrznych w hali o konstrukcji żelbetowej (płyt , belek , żeber i wieńców)
  b) rozebranie ścian z bloczków silikatowych i cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
  c) rozebranie ściany szczytowej hali z bloczków silikatowych ( ( nad i pod dźwigarem dachowym)
  d)rozebranie sufitów podwieszonych G-K wraz z konstrukcją
  e)rozebranie posadzek betonowych
  4)Przebudowa instalacji hydrantowej z rur stalowych o średnicy 50mm ( przeniesienie zaworów hydrantowych ze środka hali na ściany boczne )
  a)skucie pasów posadzki betonowej hali oraz wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod ułożenie rurociągów stalowych
  b)ułożenie nowych odcinków rurociągów stalowych wraz z włączeniem ich do istniejącej sieci hydrantowej oraz podłączeniem nowych hydrantów,
  c)zasypanie wykopów oraz uzupełnienie posadzek w miejscach przekopów,
  d)zabudowa nowych szafek hydrantowych na ścianach zewnętrznych hali, wraz z wyposażeniem, opisem i oznakowaniem
  e)próba ciśnieniowa sieci hydrantowej.
  5)Kanalizacja sanitarna i instalacja zimnej wody wewnątrz hali z podłączeniem do sieci zewnętrznej wraz z budową studni z kręgów betonowych na istniejącym ciągu kanalizacyjnym .
  a) wykucie bruzd w posadzce betonowej
  b) wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod ułożenie ciągów kanalizacji sanitarnej z PCV o śr. 160mm
  c) wykonanie studni z kręgów betonowych o śr. 1000mm i głębokości do 2m na ciągu kanalizacyjnym
  d) instalacje zimnej wody z rur PE – doprowadzenie wody do pomieszczeń sanitarnych
  6)Instalacje siły
  a) ułożenie kabli pięciożyłowych na ścianach hali zasilających gniazda trójfazowe 400V mocowane na słupach hali na wysokości ok. 1 m nad posadzką ( bez montażu gniazd)
  b) ułożenie korytek ażurowych ( pionowych i poziomych ) na wspornikach stalowych dla prowadzenia kabli elektrycznych
  7)Wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki .
  8)Naprawa posadzki w hali
  a) miejscowe uzupełnienie posadzki betonowej,
  b) przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki i powłoki z żywicy poprzez frezowanie powierzchni , zmycie posadzki i odkurzenie ,
  c) wykonanie powłoki żywicznej z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 3mm
  9) Uzupełnienie tynków i malowanie ścian hali
  a) naprawa tynków na ścianach zewnętrznych w miejscach rozbiórki ścian działowych
  b) uzupełnienie tynku cementowo – wapiennego na ścianach wewnętrznych hali , w miejscach zamurowania otworów ,
  c) malowanie tynków wewnętrznych hali farbami emulsyjnymi

  2.2 Wymiana stolarki okiennej w hali ( opis stolarki okiennej w załączeniu)
  1) Demontaż starych okien oraz dostawa i montaż nowych
  Okna z kształtowników z nieplastykowanego PCV, minimum pięciokomorowe, w kolorze białym, szerokość profili minimum 70,00 mm w ramie, skrzydle i słupku, stolarka kompletnie wykończona wraz z okuciami;
  Okna szkolne dwoma szybami zespolonymi 4/16/4, pomiędzy taflami szkła powietrze lub specjalny gaz, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,00 (W/m2xK);współczynnik przenikania dla całego okna nie większy niż 1,30 (W/m2xK);
  a)Okna K1 – 33 szt, (wymiar zewnętrzny okna wraz z ościeżnicą – 2,54 x 1,84 cm)
  b)Okna K2 – 38 szt, (wymiar zewnętrzny okna wraz z ościeżnicą – 2,54 x 0,90 cm)
  c)Okna K3 – 1 szt, (wymiar zewnętrzny okna wraz z ościeżnicą – 1,42 x 2,48 cm)
  d)Okna K4 – 2 szt, (wymiar zewnętrzny okna wraz z ościeżnicą – 2,91 x 2,51 cm)
  e)Okna K5 – 3 szt, (wymiar zewnętrzny okna wraz z ościeżnicą – 2,40 x 2,48 cm)

  2.3 Roboty remontowo – budowlane w budynku administracyjnym przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach
  1)Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (drzwi drewniane kompletne wraz z ościeżnicami i okuciami) – do pomieszczeń biurowych – 14 szt., do sanitariatów 3 szt., do kabin – 6szt.
  2)Przebudowa ścianek działowych z cegły w sanitariatach,
  3)Wymiana i uzupełnienie posadzek ceramicznych w sanitariatach,
  4)Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitariatów,
  5)Wyrównanie i uzupełnienie tynków ścian i sufitów,
  6)Przetarcie starych tynków wraz z zagruntowaniem,
  7)Malowanie tynków ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
  8)Wymiana armatury sanitarnej wraz z osprzętem,
  9)Przebudowa podejść do baterii i armatury sanitarnej,
  10)Wymiana opraw oświetleniowych,
  11)Wymiana wyłączników i gniazdek elektrycznych.

  2.4 Wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach
  a)Demontaż istniejących drzwi ,
  b)Dostawa drzwi stalowych dwuskrzydłowych przeszklonych z naświetlem, otwieranych na zewnątrz o wymiarach zewnętrznych 1490 x 2690 mm (wymiary w świetle otworu w murze). Skrzydła drzwiowe o różnej szerokości – skrzydło otwierane, lewe o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 900 x 2000mm, skrzydło mniejsze – blokowane na stałe .Szyby zespolone bezpieczne typu 33.1/16/4NE. Wyposażenie :dwa zamki z wkładką i kompletem kluczy, antaba, samozamykacz z blokadą, Kolor do uzgodnienia ( zalecany RAL – 6005).
  c)Montaż drzwi w gotowym otworze wraz z wykończeniem i pomalowaniem ościeży.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  – przedmiary robót – załącznik Nr 3
  – zakres robót – załącznik nr 4
  – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Stolarka okienna i drzwiowa – załącznik Nr 5
  – karta techniczna stolarki okiennej – załącznik Nr 6
  – karta techniczna drzwi zewnętrznych – załącznik Nr 7
  – mapa poglądowa usytuowania obiektów objętych postepowaniem przetargowym – załącznik Nr 8
  – schemat instalacji centralnego ogrzewania hali warsztatowej – załącznik nr 9
  – schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej hali warsztatowej – załącznik nr 10
  – schemat instalacji elektrycznej hali warsztatowej – załącznik nr 11
  -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Ogólna – załącznik nr 12
  Uwaga! Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w załączonej dokumentacji do niniejszej SIWZ. Zgodnie
  z przepisami zawartymi w art. 30 ust. 3 Ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowna opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nie równoważności zaproponowanych zamienników..

 • W ogłoszeniu powinno być: Szczegóły zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  Etap I: Przebudowa hali warsztatowej położonej na nieruchomości o numerze działki 1664/55 przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach,
  Etap II: Roboty remontowo – budowlane w budynku administracji Międzygminnego TBS Sp. z o. o. położonego na nieruchomości o numerze działki 1641/64 przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach.
  Zagospodarowanie działek nie ulegnie zmianie w związku z realizacją inwestycji. Zakres prac budowlanych nie wpływa na istniejący bilans terenu. Przedmiotowe budynki nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
  2. Zakres robót:
  2.1 Przebudowa hali warsztatowej przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach
  1)Roboty rozbiórkowe wewnątrz hali (wyburzenia)
  a) rozbiórka stropów wewnętrznych w hali o konstrukcji żelbetowej (płyt , belek , żeber i wieńców)
  b) rozebranie ścian z bloczków silikatowych i cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
  c) rozebranie ściany szczytowej hali z bloczków silikatowych ( nad i pod dźwigarem dachowym)
  d)rozebranie sufitów podwieszonych G-K wraz z konstrukcją
  e)rozebranie posadzek betonowych
  2)Wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki .
  3)Naprawa posadzki w hali
  a) miejscowe uzupełnienie posadzki betonowej,
  b) przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki i powłoki z żywicy poprzez frezowanie powierzchni , zmycie posadzki i odkurzenie ,
  c) wykonanie powłoki żywicznej z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 3mm
  4) Uzupełnienie tynków i malowanie ścian hali
  a) naprawa tynków na ścianach zewnętrznych w miejscach rozbiórki ścian działowych
  b) uzupełnienie tynku cementowo – wapiennego na ścianach wewnętrznych hali , w miejscach zamurowania otworów ,
  c) malowanie tynków wewnętrznych hali farbami emulsyjnymi

  2.2 Roboty remontowo – budowlane w budynku administracyjnym przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach
  1)Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (drzwi drewniane kompletne wraz z ościeżnicami i okuciami) – do pomieszczeń biurowych – 14 szt., do sanitariatów 3 szt., do kabin – 6szt.
  2)Przebudowa ścianek działowych z cegły w sanitariatach,
  3)Wymiana i uzupełnienie posadzek ceramicznych w sanitariatach,
  4)Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitariatów,
  5)Wyrównanie i uzupełnienie tynków ścian i sufitów,
  6)Przetarcie starych tynków wraz z zagruntowaniem,
  7)Malowanie tynków ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
  8)Wymiana armatury sanitarnej wraz z osprzętem,
  9)Przebudowa podejść do baterii i armatury sanitarnej,
  10)Wymiana opraw oświetleniowych,
  11)Wymiana wyłączników i gniazdek elektrycznych.

  2.3 Wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach
  a)Demontaż istniejących drzwi ,
  b)Dostawa drzwi stalowych dwuskrzydłowych przeszklonych z naświetlem, otwieranych na zewnątrz o wymiarach zewnętrznych 1490 x 2690 mm (wymiary w świetle otworu w murze). Skrzydła drzwiowe o różnej szerokości – skrzydło otwierane, lewe o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 900 x 2000mm, skrzydło mniejsze – blokowane na stałe .Szyby zespolone bezpieczne typu 33.1/16/4NE. Wyposażenie :dwa zamki z wkładką i kompletem kluczy, antaba, samozamykacz z blokadą, Kolor do uzgodnienia ( zalecany RAL – 6005).
  c)Montaż drzwi w gotowym otworze wraz z wykończeniem i pomalowaniem ościeży.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  – przedmiary robót – załącznik Nr 3
  – zakres robót – załącznik nr 4
  – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Stolarka drzwiowa – załącznik Nr 5
  – karta techniczna drzwi zewnętrznych – załącznik Nr 6
  – mapa poglądowa usytuowania obiektów objętych postepowaniem przetargowym – załącznik Nr 7
  -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Ogólna – załącznik nr 8
  Uwaga! Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w załączonej dokumentacji do niniejszej SIWZ. Zgodnie
  z przepisami zawartymi w art. 30 ust. 3 Ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowna opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nie równoważności zaproponowanych zamienników..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6..
 • W ogłoszeniu jest: 45.11.11.00-9,
  45.11.13.00-1,
  45.33.11.00-7,
  45.33.22.00-5,
  45.42.10.00-4,
  45.45.30.00-7,
  45.44.21.00-8,
  45.43.20.00-4,
  45.31.12.00-2,
  45.21.32.51-7..
 • W ogłoszeniu powinno być: 45.11.11.00-9,
  45.11.13.00-1,
  45.42.10.00-4,
  45.45.30.00-7,
  45.44.21.00-8,
  45.43.20.00-4,
  45.31.12.00-2,
  45.21.32.51-7..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 1.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100)
  2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
  3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 27.01.2016 r. do godz. 10:00
  4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  -w pieniądzu;
  -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  -gwarancjach bankowych;
  -gwarancjach ubezpieczeniowych;
  -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz.275 z późn.zm.).
  5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – ING Bank Śląski o/Tarnowskie Góry. 87 1050 1386 1000 0002 0085 6060 z dopiskiem Wadium – prace remontowe budynku i magazynu MTBS Sp. z o.o. . Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.
  6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
  1).w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3,
  z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie, omyłki, o której mowa w art 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
  2).w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
  Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
  7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
  8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
  9. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
  o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
  11. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
  12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100)
  2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
  3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 01.02.2016 r. do godz. 10:00
  4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  -w pieniądzu;
  -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  -gwarancjach bankowych;
  -gwarancjach ubezpieczeniowych;
  -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz.275 z późn.zm.).
  5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – ING Bank Śląski o/Tarnowskie Góry. 87 1050 1386 1000 0002 0085 6060 z dopiskiem Wadium – prace remontowe budynku i magazynu MTBS Sp. z o.o.. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.
  6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
  1).w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3,
  z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie, omyłki, o której mowa w art 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
  2).w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
  Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
  7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
  8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
  9. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
  o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
  11. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
  12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4..
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  tj.: posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
  -konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy) – 1 osoba
  -instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektro-energetycznych (kierownik robót elektrycznych – 1 osoba
  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz ofertą:
  a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Formularza Oferty;
  b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia – zawarte w załączniku nr 4 do Formularza Oferty..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  tj.: posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
  -konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy) – 1 osoba
  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz ofertą:
  a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Formularza Oferty;
  b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia – zawarte w załączniku nr 4 do Formularza Oferty..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry sekretariat pokój numer 203.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry sekretariat pokój numer 203.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II. 1.5..
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu zakresu zamówienia podstawowego..