Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 16828 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

Numer ogłoszenia: 16828 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352316 – 2015 data 23.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, fax. 81 4663001.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia zakup sprzętu multimedialnego, w tym: dostawa i montaż projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia zakup sprzętu multimedialnego, w tym: dostawa projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1, 32.32.20.00-6.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
 • W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1 – Cena – 80
  2 – Gwarancja – 20.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1 – Cena – 60
  2 – Parametry projektora – 35
  3 – Gwarancja – 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2016 godzina 10:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2016 godzina 10:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7.