Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 19954 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016

Numer ogłoszenia: 19954 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14766 – 2016 data 21.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, fax. +48 22 596 67 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
  • W ogłoszeniu jest: przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
  • W ogłoszeniu powinno być: x przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Warszawy ulica Jezuicka 1/3 Warszawa..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Warszawy ulica Jezuicka 1/3 Warszawa..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4..
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji sreber i platerów na wystawę główną Muzeum Warszawy realizowaną w ramach projektu pod nazwą Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w trzech częściach.
    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu konserwacji sreber i platerów..