Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 20954 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016

Numer ogłoszenia: 20954 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20936 – 2016 data 29.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5421268, fax. 022 5421268.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
  • W ogłoszeniu jest: II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.15.25-7..
  • W ogłoszeniu powinno być: II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7..