Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 21996 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

Numer ogłoszenia: 21996 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16576 – 2016 data 25.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 30, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 032 2103464, fax. 032 2103529.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. że dysponuje min. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą jednocześnie aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. że dysponuje min. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą jednocześnie aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, oraz spełniającą wymagania art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.), tj. która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do dnia 9 lutego 2016 r. do godz.10.00; miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 30, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 032 2103529, faks 032 2103464..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do dnia 15 lutego 2016 r. do godz.10.00; miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 30, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 032 2103529, faks 032 2103464..