Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 22008 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

Numer ogłoszenia: 22008 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17908 – 2016 data 26.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Prace remontowe mające na celu utworzenie Kliniki Interny oraz remont 10 łazienek w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w ICZMP w Łodzi.
 • W ogłoszeniu powinno być:
  Pakiet 1 – Prace remontowe mające na celu utworzenie Kliniki Interny w ICZMP w Łodzi

  Pakiet 2 – Remont 10 łazienek w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w ICZMP w Łodzi.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.
 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

  Okres w miesiącach: 4 – Pakiet 1

  Okres w dniach: 28 – Pakiet 2.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w wysokości: 25 000.00 PLN /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN 00/100/.
 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w wysokości:

  Pakiet 1 – 22 000.00 PLN /słownie: dwadzieścia dwa tysiące PLN 00/100/

  Pakiet 2 – 3 000,00 PLN /słownie: trzy tysiące PLN 00/100/.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajowo przedmiotowi zamówienia tj. polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy oddziału szpitalnego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 1 robota budowlana prowadzona była w czynnym obiekcie szpitalnym, o wartości co najmniej 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy PLN) brutto każda, i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • W ogłoszeniu powinno być:
  PAKIET 1:

  Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajowo przedmiotowi zamówienia tj. polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy oddziału szpitalnego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 1 robota budowlana prowadzona była w czynnym obiekcie szpitalnym, o wartości co najmniej 1 700 000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset tysięcy PLN) brutto każda, i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz, że zostały wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  PAKIET 2:

  Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu, z zastrzeżeniem, iż robota prowadzona była w czynnym obiekcie, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy PLN) brutto i udokumentuje, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.

  a. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

  b. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami elektrycznymi po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

  c. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu uprawnień;

  oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.

  PAKIET 1:

  a. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

  b. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami elektrycznymi po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

  c. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu uprawnień;

  oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  PAKIET 2:

  dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

  oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na udział w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN /słownie: jeden milion PLN 00/100/, obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontaktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa).
 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na udział w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej:

  Pakiet 1 – 1 000 000,00 PLN /słownie: jeden milion PLN 00/100/,

  Pakiet 2 – 100 000 PLN /słownie: sto tysięcy PLN 00/100/

  obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontaktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa).

  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na kilka pakietów, wartość polisy musi stanowić sumę wartości kwot wymaganych dla poszczególnych pakietów, na które została złożona oferta..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15.