Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 22010 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

Numer ogłoszenia: 22010 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22000 – 2016 data 01.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 261 883 896, fax. 261 883 868.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.1.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych).