Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 22970 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

Numer ogłoszenia: 22970 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19404 – 2016 data 28.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 32-77-240, fax. 022 32-77-233, 32-77-305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 6
  ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: produkt leczniczy.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: produkt leczniczy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 15.
  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena – 99
  2. Termin dostawy – 1.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: 1)w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty; 2)w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 3)w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy; 4)w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 5)w zakresie przedłużenia jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych w tabeli asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy; 6)Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w tabeli asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy; 7)w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika; 8)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu – na pisemny i umotywowany wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (dot. tylko zad. nr 2-5); 9)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dot. tylko zad. nr 2-5); 10)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dot. tylko zad. nr 2-5).
 • W ogłoszeniu powinno być: 1)w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty; 2)w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 3)w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy; 4)w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 5)w zakresie przedłużenia jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych w tabeli asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy; 6)Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w tabeli asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy; 7)w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika; 8)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu – na pisemny i umotywowany wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (dot. tylko zad. nr 2-6); 9)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dot. tylko zad. nr 2-6); 10)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dot. tylko zad. nr 2-6).