Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 23020 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

Numer ogłoszenia: 23020 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19712 – 2016 data 28.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie, tel. 71 380 58 01, fax. 71 389 27 99.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.
 • W ogłoszeniu jest: – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy do oferty:
  a) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o których mowa w art. 61, w związku z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
  b) Dokument stwierdzający, że wykonawca posiada wymagany przepisami higieniczno-sanitarnymi pojazd do transportu żywności zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego;
  c) Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej dla kuchni, w której będą przygotowywane posiłki dla zamawiającego.
  d) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania jakością – ISO 9001 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego.
  e) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności – ISO 22000 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego.
  f) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania środowiskowego – ISO 14001 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy do oferty:
  a) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o których mowa w art. 61, w związku z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
  b) Dokument stwierdzający, że wykonawca posiada wymagany przepisami higieniczno-sanitarnymi pojazd do transportu żywności zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego;
  c) Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej dla kuchni, w której będą przygotowywane posiłki dla zamawiającego.
  d) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania jakością – ISO 9001 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego.
  e) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności – ISO 22000 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: A.1) Formularz ofertowy i cenowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę- zał.1 i 2 A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.- zał.3 A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- zał.4 A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych- zał.5 A.5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym- zał.6 A.6) Wzór umowy – parafowany przez wykonawcę- zał.8 A.7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
  A.8) Wykaz wykonywanych lub wykonanych dostawa/usług – zał.7
  A.9) Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
  A.10) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o których mowa w art. 61, w związku z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
  A.11) Dokument stwierdzający, że wykonawca posiada wymagany przepisami higieniczno-sanitarnymi pojazd do transportu żywności zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego;
  A.12) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania jakością – ISO 9001 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego.
  A.13) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności – ISO 22000 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego.
  A.14) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania środowiskowego – ISO 14001 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego.
  A.15) Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej dla kuchni, w której będą przygotowywane posiłki dla zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: A.1) Formularz ofertowy i cenowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę- zał.1 i 2 A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.- zał.3 A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- zał.4 A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych- zał.5 A.5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym- zał.6 A.6) Wzór umowy – parafowany przez wykonawcę- zał.8 A.7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
  A.8) Wykaz wykonywanych lub wykonanych dostawa/usług – zał.7
  A.9) Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
  A.10) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o których mowa w art. 61, w związku z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
  A.11) Dokument stwierdzający, że wykonawca posiada wymagany przepisami higieniczno-sanitarnymi pojazd do transportu żywności zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego;
  A.12) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania jakością – ISO 9001 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego.
  A.13) Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności – ISO 22000 dla kuchni produkującej posiłki dla pacjentów Zamawiającego.

  A.15) Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej dla kuchni, w której będą przygotowywane posiłki dla zamawiającego..