Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 23052 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

Numer ogłoszenia: 23052 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22000 – 2016 data 01.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 261 883 896, fax. 261 883 868.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne pozwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (objęte przedmiotem zamówienia) na obszarze obejmującym przedmiot zamówienia, wydanego przez właściwy organ administracji publicznej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
    Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę w/w dokumentu..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) metodą spełnia – nie spełnia..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
  • W ogłoszeniu jest: 09.02.2016 godzina 11:00, miejsce: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, budynek 220,kancelaria jawna pokój nr 43, budynek nr 220..
  • W ogłoszeniu powinno być: 12.02.2016 godzina 10:00, miejsce: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, budynek 220,kancelaria jawna – pokój nr 43..