Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 23128 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

Numer ogłoszenia: 23128 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19960 – 2016 data 28.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 188 51 62, fax. 22 188 51 63.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn.,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku hotelowego lub o podobnym przeznaczeniu np. pawilon wczasowy, uzdrowiskowy, motel, hotel, internat, bursa o wartości łącznej brutto 200 000,00 zł Należy wykazać, iż jedna z dwóch w/w wymienionych robót budowlanych polegała na dostawie wraz z instalacją i uruchomieniem dźwiękowego systemu ostrzegania DSO oraz systemu sygnalizacji pożaru SSP odpowiadające swoim rodzajem tym, które stanowią przedmiot zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest wykazać czy wykonał roboty w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn.,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku hotelowego lub o podobnym przeznaczeniu np. pawilon wczasowy, uzdrowiskowy, motel, hotel, internat, bursa o wartości łącznej brutto 200 000,00 zł Należy wykazać, iż jedna z dwóch w/w wymienionych robót budowlanych polegała na dostawie wraz z instalacją i uruchomieniem systemu sygnalizacji pożaru SSP odpowiadające swoim rodzajem tym, które stanowią przedmiot zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest wykazać czy wykonał roboty w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..