Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24152 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24152 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20476 – 2016 data 29.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6404776, fax. (042) 640 47 75.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich w wysokości: 20.000,00 zł. Wadium należy wnieść do godz.11:30 dnia 08.02.2016r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu (wadium należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski nr: 23 1050 1461 1000 0024 1570 2741; iban: PL23105014611000002415702741; swift: INGBPLPW – z dopiskiem: Wadium dot. przetargu na Ubezpieczenie majątku GOŚ. Wadium winno znajdować się na ww. koncie Zamawiającego w terminie jw.; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Uwaga: Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu – musi być wystawione bezwarunkowo. Zatrzymanie wadium następuje na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia funkcjonowania wadium przez pełny okres związania ofertą. Zamawiający dokona zwrotu (zwolnienia) wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1, 1a i 2 PZP..
  • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich w wysokości: 20.000,00 zł. Wadium należy wnieść do godz.11:30 dnia 09.02.2016r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu (wadium należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski nr: 23 1050 1461 1000 0024 1570 2741; iban: PL23105014611000002415702741; swift: INGBPLPW – z dopiskiem: Wadium dot. przetargu na Ubezpieczenie majątku GOŚ. Wadium winno znajdować się na ww. koncie Zamawiającego w terminie jw.; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Uwaga: Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu – musi być wystawione bezwarunkowo. Zatrzymanie wadium następuje na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia funkcjonowania wadium przez pełny okres związania ofertą. Zamawiający dokona zwrotu (zwolnienia) wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1, 1a i 2 PZP..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 08.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72..
  • W ogłoszeniu powinno być: 09.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72..