Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24200 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24200 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16310 – 2016 data 25.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 08:45, miejsce: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 – sekretariat, I piętro..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 08:45, miejsce: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 – sekretariat, I piętro..