Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24232 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24232 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19812 – 2016 data 28.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, fax. 085 746 88 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, budynek Administracji, pokój nr 28..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, budynek Administracji, pokój nr 28..