Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24296 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24296 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19654 – 2016 data 28.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, woj. pomorskie, tel. 055 2782001lub 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw przeznaczonych do naprawy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty, w tym:
  1) kruszywa dolomitowego, tj. klińca drogowego o frakcji 0 – 31,5 w ilości 2 500 ton
  2) gruzu betonowego (domieszka gruzu ceglanego do 20 %) o frakcji 0 – 63 w ilości 2 100 ton
  3) żwiru sianego o frakcji 0,16 – 0,20 w ilości 400 ton.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (jedno lub więcej):
  1) Zadanie 1: Dostawa kruszywa dolomitowego, tj. klińca drogowego o frakcji 0 – 31,5 w ilości 2500 ton
  2) Zadanie 2: Dostawa gruzu betonowego (domieszka gruzu ceglanego do 20 %) o frakcji 0 – 63 w ilości 2100 ton
  3) Zadanie 3: Dostawa żwiru sianego o frakcji 0,16 – 0,20 w ilości 400 ton.
  3. Dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta i gminy Prabuty.
  4. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana sukcesywnie, według bieżących potrzeb, na podstawie zlecenia przekazanego w formie pisemnej lub faksem w ilościach dostosowanych do ładowności samochodów Wykonawcy, nie mniejszej niż 20 ton.
  5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie zgodnym ze złożoną ofertą (nie krótszym niż 1 dzień roboczy i nie dłuższym niż 4 dni robocze od otrzymania zlecenia), w określonej w zleceniu ilości i we wskazane miejsce na teren miasta lub gminy Prabuty.
  6. Odbiór kruszyw odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostawy przedmiotu umowy, w szczególności jego ograniczenia, o nie więcej niż 20 %.
  8. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane dotyczącymi kruszyw budowlanych.
  9. Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm dla tego rodzaju kruszywa.
  10. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca winien dołączyć, deklaracje zgodności dostarczonego materiału , w przypadku kruszywa dolomitowego znak jakości CE oraz badanie uziarnienia (analizę sitową), w przypadku gruzu betonowego dokument/oświadczenie potwierdzające, iż dany materiał jest wolny od zanieczyszczeń opisanych w pkt. 13, w przypadku dostawy żwiru Wykonawca dostarczy do Zamawiającego próbkę materiału celem weryfikacji makroskopowej pod katem przydatności materiału (wierzchnia warstwa drogi gruntowej)
  11. Zamawiający dopuszcza w dostawie gruzu betonowego domieszkę gruzu ceglanego stanowiącego do 20 % ilości każdorazowej dostawy.
  12. W przypadku dostawy kruszyw w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia opisanemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kruszywa, zgodnego z zamówieniem w terminie następnych 48 godzin.
  13. Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów, szkła ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych zanieczyszczeń (plastik, guma) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp.).
  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli poszczególnych dostaw poprzez wykonanie ważenia (przewidziane jest do 10 % przeważenia pojazdów na całej zamówionej dostawie poszczególnych kruszyw). W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek podstawić samochód do ważenia we wskazane miejsce przed i po rozładunku na swój koszt. Zamawiający pokryje koszty samego ważenia.
  15. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy, stanowiący Załącznik A do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw przeznaczonych do naprawy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty, w tym:
  1) kruszywa mineralnego kamiennego łamanego zwykłego o frakcji 0 – 31,5 (z wyłączeniem kruszyw pochodzących ze skał wapiennych) w ilości 2 500 ton
  2) gruzu betonowego (domieszka gruzu ceglanego do 20 %) o frakcji 0 – 63 w ilości 2 100 ton
  3) żwiru sianego o frakcji 0,16 – 0,20 w ilości 400 ton.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (jedno lub więcej):
  1) Zadanie 1: Dostawa kruszywa mineralnego kamiennego łamanego zwykłego o frakcji 0 – 31,5 (z wyłączeniem kruszyw pochodzących ze skał wapiennych) w ilości 2 500 ton
  2) Zadanie 2: Dostawa gruzu betonowego (domieszka gruzu ceglanego do 20 %) o frakcji 0 – 63 w ilości 2100 ton
  3) Zadanie 3: Dostawa żwiru sianego o frakcji 0,16 – 0,20 w ilości 400 ton.
  3. Dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta i gminy Prabuty.
  4. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana sukcesywnie, według bieżących potrzeb, na podstawie zlecenia przekazanego w formie pisemnej lub faksem w ilościach dostosowanych do ładowności samochodów Wykonawcy, nie mniejszej niż 20 ton.
  5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie zgodnym ze złożoną ofertą (nie krótszym niż 1 dzień roboczy i nie dłuższym niż 4 dni robocze od otrzymania zlecenia), w określonej w zleceniu ilości i we wskazane miejsce na teren miasta lub gminy Prabuty.
  6. Odbiór kruszyw odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostawy przedmiotu umowy, w szczególności jego ograniczenia, o nie więcej niż 20 %.
  8. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane dotyczącymi kruszyw budowlanych.
  9. Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm dla tego rodzaju kruszywa.
  10. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca winien dołączyć, deklaracje zgodności dostarczonego materiału , w przypadku kruszywa kamiennego znak jakości CE oraz badanie uziarnienia (analizę sitową), w przypadku gruzu betonowego dokument/oświadczenie potwierdzające, iż dany materiał jest wolny od zanieczyszczeń opisanych w pkt. 13, w przypadku dostawy żwiru Wykonawca dostarczy do Zamawiającego próbkę materiału celem weryfikacji makroskopowej pod katem przydatności materiału (wierzchnia warstwa drogi gruntowej)
  11. Zamawiający dopuszcza w dostawie gruzu betonowego domieszkę gruzu ceglanego stanowiącego do 20 % ilości każdorazowej dostawy.
  12. W przypadku dostawy kruszyw w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia opisanemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kruszywa, zgodnego z zamówieniem w terminie następnych 48 godzin.
  13. Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów, szkła ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych zanieczyszczeń (plastik, guma) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp.).
  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli poszczególnych dostaw poprzez wykonanie ważenia (przewidziane jest do 10 % przeważenia pojazdów na całej zamówionej dostawie poszczególnych kruszyw). W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek podstawić samochód do ważenia we wskazane miejsce przed i po rozładunku na swój koszt. Zamawiający pokryje koszty samego ważenia.
  15. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy, stanowiący Załącznik A do SIWZ.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godz. 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty sekretariat, pokój nr 16, II piętro.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godz. 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty sekretariat, pokój nr 16, II piętro.