Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 340446 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Numer ogłoszenia: 340446 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 332750 – 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6727022, fax. 0-48 6727023.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów segregowanych oraz pozostałości po segregowaniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rusinów i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j. t.) oraz odbiór workowanego osadu powstającego w gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów segregowanych oraz pozostałości po segregowaniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rusinów i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j. t.)..