Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 340526 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Numer ogłoszenia: 340526 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333192 – 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Administracja Domów Mieszkalnych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego “ADM-TBS” Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4107270, 4107265, fax. 077 4107270.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Oferty należy składać do dnia 15.12.2015r. godzina 12:00, miejsce: Zakład Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów, pok. nr 1..
  • W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać do dnia 17.12.2015r. godzina 12:00, miejsce: Zakład Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów, pok. nr 1. Złożona oferta, zostanie wpisana do rejestru i oznaczona numerem pod jakim została zarejestrowana. Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, w trybie art. 84 ust. 2 ustawy..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2015 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego tj. Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o. o. w Namysłowie przy ul. Dubois 5, (pokój nr 1). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek..
  • W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2015 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego tj. Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o. o. w Namysłowie przy ul. Dubois 5, (pokój nr 1). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2015 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego tj. Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o. o. w Namysłowie przy ul. Dubois 5, (pokój nr 1). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek..