Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 342244 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 342244 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 342238 – 2015 data 14.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8582091, fax. 061 8525954.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
  • W ogłoszeniu jest: przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających.
  • W ogłoszeniu powinno być: przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy polegającego na okresowym zwiększeniu obsady pracowników ochrony do całkowitej wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego..