Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 348262 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

Numer ogłoszenia: 348262 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314378 – 2015 data 20.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, fax. (012) 6173595, 6173363.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000.00 PLN (słownie: siedem tysięcy, 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-12-07 do godz. 11:30. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 nr SWIFT: PKO PP LPW Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. – poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancjach bankowych; – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000.00 PLN (słownie: siedem tysięcy, 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-01-04 do godz. 11:30. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 nr SWIFT: PKO PP LPW Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. – poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancjach bankowych; – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 11:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, pok. 117, paw. C-2..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2016 godzina 11:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, pok. 117, paw. C-2..