Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 351304 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015

Numer ogłoszenia: 351304 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349464 – 2015 data 21.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3714126, fax. 094 3740254.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:
    1/ zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.