Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 352946 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015

Numer ogłoszenia: 352946 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347660 – 2015 data 18.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8187910, fax. 022 818 77 10.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III pkt4.1.
  • W ogłoszeniu jest: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;.
  • W ogłoszeniu powinno być: wykreślono:
    Zamawiający nie wymaga złożenia informacji banku lub kasy oszczędnościowokredytowej.