Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/16, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego…

Torzym: Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/16, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 23098 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym, woj. lubuskie, tel. 68 3416300, faks 68 341 30 40.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltorzym.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/16, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz jednorazowa dostawa drobnego sprzętu medycznego, transportem Wykonawcy
i na jego koszt do siedziby Zamawiającego (Magazyn sprzętu medycznego) odpowiednio
w terminie maksimum 10 dni od podpisania umowy w przypadku zadania nr 20,21,22 i 23 a w przypadku zadań 1-19 w terminie maksimum 10 dni od złożenia zamówienia.
Szczegółowy opis, postać oraz ilości przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz cenowy obejmuje 23 zadania.
Zamawiający dopuszcza inną niż wskazana przez Zamawiającego ilość sztuk poszczególnych asortymentów w opakowaniach zbiorczych, przy jednoczesnym przeliczeniu ilości sztuk tak, aby była ona zgodna z ilością sztuk wymaganą przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia ( tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe, o udowodnionej równoważności technologicznej ). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.13.00-3, 33.14.10.00-0, 33.19.90.00-1, 33.14.11.23-8, 33.14.14.10-7, 33.19.80.00-4, 33.12.41.30-5, 31.71.11.40-6, 33.16.80.00-5, 33.19.25.00-7, 33.14.12.20-8, 33.14.16.24-0, 33.14.16.40-8, 33.15.70.00-5, 33.19.00.00-8, 33.14.13.20-9, 39.71.11.00-0, 33.14.16.25-7, 39.14.31.12-4, 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. A.3 oraz VI.D.1 SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. A.3 oraz VI.D.1 SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. A.3 oraz VI.D.1 SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. A.3 oraz VI.D.1 SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. A.3 oraz VI. E.1 SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  G.1) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wszystkie wymogi określone dla wyrobów medycznych a wynikające z przepisów prawa:
  a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz.876 ze zm.),
  b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)
  c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74), w szczególności dotyczące zawartości ftalanów.
  d) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 1252)
  – złożone na druku ofertowym – zał. nr 1 do SIWZ.
  Przez dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu rozumie się deklarację zgodności / oznaczenie znakiem zgodności CE.
  G.2) Wykonawca zobowiązany jest do załączenia deklaracji zgodności CE na każdy oferowany asortyment – dotyczy zadania nr 1
  G.3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta – dotyczy pozycji 2 w zadaniu nr 7

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1
2) Formularz cenowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 2
3) Projekt umowy zaakceptowany i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 6
4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin dostaw/y – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie:
1.wystąpienia oraz skutków zdarzeń określanych jako siła wyższa, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron
2.zmian będących konsekwencjami zmian organizacyjnych w Szpitalu
3.zmiany stawki VAT
4.w przypadku, gdy zmiana postanowień umowy jest dla Zamawiającego korzystniejsza.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości brutto umowy i nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaltorzym.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego Dział zamówień publicznych oraz elektronicznie na wniosek pod adresem: d.jurkiewicz@szpitaltorzym.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny
w Torzymiu Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 52,66-235 Torzym,Budynek Administracji, Biuro Zarządu (Sekretariat) pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Akcesoria do pobierania krwi ( nakłuwacze ).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.13.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Filtry do koncentratorów, ssaków i nebulizatorów, ustniki do spirometrów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzęt jednorazowego użytku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Igły cytologiczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestawy do drenażu, do nakłucia opłucnej, lędźwiowego, szpiku kostnego, zestawy do zakładania szwów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.21-6, 33.14.16.25-7, 33.14.16.42-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. T – 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zestaw do drenażu, punkcji opłucnej i dreny z trokarem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8, 33.14.16.25-7, 33.14.16.42-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. T – 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet ochronny (czepki, fartuchy, ochraniacze na obuwie, maski, podkłady ).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.19.90.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pojemniki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.23-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAPIER EKG.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.19.80.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: EKG (elektrody,żele, pasty).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.12.41.30-5, 31.71.11.40-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Narzędzia bronchoskopowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Narzędzia bronchoskopowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zestaw do nebulizacji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0, 33.15.70.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Kaniule i strzykawki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.12.20-8, 33.14.13.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Koreczki, kraniki, porty, aparaty do przetoczeń, dreny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.16.40-8, 33.14.16.24-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Drobny sprzęt fizjoterapeutyczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Akcesoria do badań polisomnograficznych do aparatu firmy ResMed-Embletta MPR.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.12.20-8, 31.71.11.40-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Akcesoria do badań polisomnograficznych do aparatu firmy Philips-Respironics – Alice 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.12.20-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Akcesoria do rejestratora holterowskiego EKG DMS 300-3A firmy Oxford.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.32.10-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostaw – 5

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Mankiety do holtera ciśnieniowego Mobil-o-graph firmy Margot Medical Polska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.32.10-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostawy – 5

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Mankiety do holtera ciśnieniowego Hol-Card CR-07 firmy Aspel S.A..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.32.10-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostawy – 5

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Drobny sprzęt medyczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.20.00-6, 39.14.31.12-4, 33.15.70.00-5, 33.19.21.60-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Drobny sprzęt medyczny – lodówka medyczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.11.00-0, 33.10.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin dostawy – 5