Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ …

Ełk: OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH , DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OD OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA , KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS), UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK , UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH ORAZ KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA POJAZDÓW (OC, AC, NNW, ASS)Znak sprawy: 3/2016-PBB/PNO

Numer ogłoszenia: 23080 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ , ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6219803, faks 087 6219807.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.108spzoz.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH , DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OD OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA , KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS), UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK , UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH ORAZ KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA POJAZDÓW (OC, AC, NNW, ASS)Znak sprawy: 3/2016-PBB/PNO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zmówienia obejmuje :

CZĘŚĆ 1
ZADANIE PAKIETU I
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS),
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH . UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
CZĘŚĆ 2
ZADANIE PAKIETU II
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (zakres ochrony zgodny z art. 25.1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U. z 2015 poz .618) , (zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. Dz.U. Nr 293 , poz.1729 z 2011 r. ) I DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA
CZĘŚĆ 3
ZADANIE PAKIETU III
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE (OC,AC,NNW, ASS).

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających . Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki , po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
  2. Wykonawca , któremu zostaje udzielone zamówienie podstawowe , zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia , zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły spełnia – nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1844 ) , a przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59 , poz. 344 ze zm. ) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej – spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powinien dołączyć do oferty :

1. Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do pakietu I , załącznik nr 2 do pakietu II , załącznik nr 3 do pakietu III oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4
2.Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b
3. Ogólne i szczegółowe warunki wnioskowanych ryzyk .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.108spzoz.elk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku 19-300 Ełk , ul. Kościuszki 30 , Dział Zamówień Publicznych pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 10:15, miejsce: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku 19-300 Ełk , ul. Kościuszki 30 , Dział Zamówień Publicznych pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE PAKIETU I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE PAKIETU I

  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS),
  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH . UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Warunki ubezpieczenia – 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE PAKIETU II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (zakres ochrony zgodny z art. 25.1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U. z 2015 poz .618) , (zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. Dz.U. Nr 293 , poz.1729 z 2011 r. ) I DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Warunki ubezpieczenia – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE PAKIETU III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE (OC,AC,NNW, ASS).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Warunki ubezpieczenia – 10