Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEObsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych…

Szczecin: Obsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych, tj.: 16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa.
Numer ogłoszenia: 18914 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego , ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 44 67 120, faks 091 44 67 185.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych, tj.: 16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych, tj.: 16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.08.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). Wymagania dotyczące wadium są szczegółowo opisane w rozdziale nr XI SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego art. 14 i następne Prawa Bankowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę podobną do usług objętych przedmiotem zamówienia; za usługę podobną zamawiający uzna usługę bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której osiągnięte dochody budżetowe w jednym roku wyniosły nie mniej niż 500 000 000,- PLN słownie: pięćset milionów złotych polskich co przedstawi w Załączniku nr 5 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje: – przynajmniej jednym oddziałem banku zlokalizowanym na terenie miasta Szczecina i miasta Koszalina, co przedstawi w Załączniku nr 7 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w załączniku nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem udziału w postępowaniu jest znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazanie, iż Wykonawca posiada współczynnik wypłacalności obliczony metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku, nie niższy niż 12 % oraz współczynnik Tier 1 nie niższy niż 9 %, co przedstawi w Załączniku nr 6 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Warunkiem udziału w postępowaniu jest znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazanie, iż Wykonawca posiada współczynnik wypłacalności obliczony metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku, nie niższy niż 12 % oraz współczynnik Tier 1 nie niższy niż 9 %, co przedstawi w Załączniku nr 6 do SIWZ;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 55
 • 2 – Oprocentowanie zmienne avista – 35
 • 3 – Kredyt w rachunku bieżącym – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zapisy w istotnych postanowieniach umownych dotyczące dopuszczalnych zmian postanowień umowy oraz określenie warunków w przyszłej umowie z Wykonawcą w zakresie otwarcia, obsługi i prowadzenia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych : 32. Zamawiający przewiduje jedynie możliwość wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. z 2015r., poz. 2008, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 33. Jeżeli zaktualizuje się którąkolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w poprzednim ustępie, wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy. 37. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do niniejszej umowy. II. Zapisy w istotnych postanowieniach umownych dotyczące dopuszczalnych zmian postanowień umowy oraz określenie warunków w przyszłej umowie z Wykonawcą w zakresie o udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym: 16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do niniejszej umowy. 18. Zamawiający przewiduje jedynie możliwość wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 19. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w poprzednim ustępie, wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.wzp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie