Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEObsługa energetyczna imprez plenerowych na terenie miasta Katowice w 2016r

Katowice: Obsługa energetyczna imprez plenerowych na terenie miasta Katowice w 2016r
Numer ogłoszenia: 19838 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach , ul. Józefy Kantorówny 2a, 40-381 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 256 99 01, faks (032) 256 98 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa energetyczna imprez plenerowych na terenie miasta Katowice w 2016r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa energetyczna imprez plenerowych na terenie miasta Katowice w 2016r – lokalizacja:
-Rynek,
-Plac Kwiatowy,.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-4, 79.95.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 6.000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie – tzn., że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z należytą starannością;
   -Co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie kompleksowej obsługi imprez plenerowych pod kątem energetycznym, potwierdzone stosownymi referencjami.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -Co najmniej jednym hydraulicznym dźwigiem samochodowym;
   -Co najmniej dwoma samochodami dostawczymi;
   -Co najmniej jedną przyczepą do przewożenia kabli;
   -Co najmniej nw. agregatami prądotwórczymi o mocach – w razie awarii sieci:
   a) Agregatem prądotwórczym o mocy co najmniej 100kVA,
   b) Agregatami prądotwórczymi o mocy co najmniej 5 kVA – 3 szt.,
   c) Agregatami prądotwórczymi o mocy co najmniej 10 kVA – 3 szt
   -Co najmniej dwoma podnośnikami montażowymi samochodowymi PHM;
   -Co najmniej dwoma środkami łączności (telefon stacjonarny, tel. komórkowy) dostępnymi całą dobę w dni robocze i święta.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -co najmniej 4 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji E wydane przez Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – w ramach tych uprawnień wymagane jest posiadanie również uprawnień na pracę na elektrycznej sieci trakcyjnej;
   -co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji D wydane przez Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – w ramach tych uprawnień wymagane jest posiadanie również uprawnień na pracę na elektrycznej sieci trakcyjnej;
   -co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowaniem ruchem;
   -co najmniej 2 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii C wraz z uprawnieniami do obsługi maszyn w kategorii IIŻ (tzw. żurawie przenośne).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w kwocie co najmniej 100.000,00zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Czas przystąpienia do realizacji usług – 20
 • 3 – Czas podłączenia agregatów prądotwórczych w przypadku awarii sieci zasilającej – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem: Zmiana umowy może nastąpić: a) w przypadkach opisanych w umowie, b) co do nieistotnych postanowień umowy, lub c) co do innych istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, w szczególności o ile jest to konieczne i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w przypadku: a) zmiany terminu realizacji zamówienia (może ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przesłanek – zaakceptowanych przez Zamawiającego), b) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, c) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, d) zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującym w danym okresie rozliczeniowym, e) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, f) Zmiany za zgodą zamawiającego, artykułu o równoważnych cechach lub lepszych w przypadku niedostępności towaru na rynku

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzum.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego – Pawilon C pok. Nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 09:55, miejsce: W siedzibie zamawiającego – Pawilon C pok. Nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie