Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEObsługa prawna Departamentu Zarządzania Regionalnym …

Zielona Góra: Obsługa prawna Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Biura ds. Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 349748 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego , ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, faks 68 4565404.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Biura ds. Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Biura ds. Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w 2016 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79100000-5 Usługi prawnicze.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
   a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 507 ze zm.), al-bo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 615 ze zm.) tj. posiadają tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata,
   b) spółki o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
   (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 507 ze zm.) tj. spółki cywilne, jawne ,partnerskie lub komandyto-we, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami
   w spółce komandytowej mogą być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci,
   a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
   o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 134 ze zm.), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej,
   c) zespoły adwokackie i spółki wskazane w art.4 a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
   o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 615 ze zm.) tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komple-mentariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczy-pospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 134 ze zm.) a wyłącznym przedmiotem dzia-łalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej,
   d) prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
   o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 134 ze zm.).

   Ocena spełnienia przez Wykonawców powyższego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności załączonych do oferty, według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują/będą dysponować:
   – co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia radcy prawnego/adwokata posiadającą tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub osobą posiadającą prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 134 ze zm.), która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata.
   Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i Wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia załączonych do oferty, według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3.2. Pisemne zobowiązanie (w oryginale), o którym mowa w rozdziale IX pkt 6 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b i 2e ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi udostępnienie zasobów.
3.3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Doświadczenie zawodowe – 30

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany lokalizacji (miejsca) wykonywania usługi,
b) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
2. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu.
5. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubuskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Administracyjno – Gospodarczy
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Administracyjno – Gospodarczy,
Kancelaria Ogólna
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie