Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEobsługa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wojkowice

Wojkowice: obsługa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wojkowice
Numer ogłoszenia: 342214 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289538 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, Ul. Jana III Sobieskiego 290 A, 42-580 Wojkowice, woj. śląskie, tel. 32 760 20 78, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: obsługa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wojkowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Obsługa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wojkowice
a) uzupełniania brakujących rusztów od kratek na wpustach;
b) uzupełnienia brakujących pokryw włazów studni kanalizacyjnych;
c) udrożnienie kanalizacji – doraźne czyszczenie kanałów deszczowych o średnicach: od DN200mm do DN400mm
d) czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wywozem osadu na składowisko odpadów komunalnych;
e) regulacji poziomu włazów studni kanalizacji deszczowej;
f) wymiany włazów kanalizacji deszczowej;
g) regulacji poziomu kratek na wpustach;
h) wymiany kratek na wpustach;
i) przegląd i czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe:.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.47.00.00-2, 90.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • |Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bytomiu sp. z o. o., ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76776,60

  • Oferta z najniższą ceną: 76776,60 / Oferta z najwyższą ceną: 198662,13

  • Waluta: PLN .