Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOchrona fizyczna obiektów, mienia i osób przebywających w siedzibie Urzędu Kontroli…

Zielona Góra: Ochrona fizyczna obiektów, mienia i osób przebywających
w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

Numer ogłoszenia: 24328 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli Skarbowej , ul. Stefana Batorego 18, 65-083 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 456-08-00, faks 0-68 456-08-04.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna obiektów, mienia i osób przebywających
w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy całodobowej ochrony fizycznej obiektu, mienia i osób przebywających w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze. Ochrona dotyczy obiektu przy ul. Stefana Batorego 18 w Zielonej Górze, stanowiącego działkę (oznaczoną geodezyjnie nr 129/1) o powierzchni 1.200 m2, zabudowaną sześciokondygnacyjnym budynkiem administracyjno – biurowym i parkingiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wyciąg z Planu Ochrony Obiektu stanowiący załącznik nr 1a oraz projekt umowy, do której podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, że usługę ochrony będzie mógł świadczyć wykonawca, którego personel świadczący usługę, będzie co najmniej na czas realizacji zamówienia zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Za dopuszczalną w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych formę zatrudnienia, Zamawiający uzna także zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową, która stanowi szczególny rodzaj umowy o pracę, a jest uregulowana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608).
Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom jakichkolwiek czynności będących głównym przedmiotem umowy. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie podwykonawstwa tylko w zakresie ewentualnego wsparcia przez grupę interwencyjną..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie uprawnienia (koncesji MSWiA) do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz pozwolenia na broń na okaziciela. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania pozwolenia na broń na okaziciela za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie pozwolenia na broń na okaziciela przez tych członków konsorcjum, spółki cywilnej, którzy będą realizować usługę.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy i wykazu realizacji usług ochroniarskich (co najmniej jednej) świadczonych przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej przez okres minimum 12 miesięcy dla minimum 100 osób jednocześnie przebywających na obiekcie chronionym wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o których mowa jest poświadczenie (tzw. referencje). W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania w postępowaniu ofert

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Służba ochrony musi być pełniona przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy i polisy OC. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W tym celu Wykonawca przedłoży kserokopię stosownego dokumentu, że jest odpowiednio ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz dołączy informację, że ubezpieczenie jest obowiązujące, np. kopia przelewu składki (składek) lub zaświadczenie ubezpieczyciela, że ubezpieczenie jest aktualne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Doświadczenie wykonawcy – 5

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, 65-084 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 18..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 65-084 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 18..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie