Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOchrona fizyczna oraz obsługa i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego w budynkach Teatru…

Wrocław: Ochrona fizyczna oraz obsługa i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego w budynkach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 24300 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5076 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Muzyczny Capitol, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7890400, 7890431, faks 071 7890470.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna oraz obsługa i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego w budynkach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:

1) ochrony fizycznej w niżej wymienionych obiektach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu:
a) budynek teatralny położony przy ul. Piłsudskiego 67, którego powierzchnia użytkowa wynosi ok. 15 800 m2 wraz z przyległym terenem zewnętrznym,
b) budynki administracyjno-sceniczne położone przy ul. Piłsudskiego 70-72,72a, których powierzchnia użytkowa wynosi ok. 1650 m2 wraz z przyległym terenem zewnętrznym.
2) obsługi i monitorowania systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w ww. obiektach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 501468,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 372079,31

  • Oferta z najniższą ceną: 372079,31 / Oferta z najwyższą ceną: 455272,42

  • Waluta: PLN .