Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOchrona obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek…

Biłgoraj: Ochrona obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek terenowych
Numer ogłoszenia: 19886 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju , ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, tel. 84 6881212, 84 6881211, faks 84 6866974.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek terenowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek terenowych w poniższych lokalizacjach:

1) Siedziba Oddziału ZUS w Lublinie
ul. Tomasza Zana 36, 38C,
20-601 Lublin

2) Inspektorat ZUS w Puławach
ul. Lubelska 20b,
24-100 Puławy

3) Inspektorat ZUS w Kraśniku
ul. Ks. J. Popiełuszki 3A,
23-210 Kraśnik

4) Inspektorat ZUS w Lubartowie
ul. Lipowa 6,
21-100 Lubartów

5) Inspektorat ZUS w Radzyniu Podlaskim
ul. Armii Krajowej 22-23,
21-300 Radzyń Podlaski

6) Inspektora ZUS w Białej Podlaskiej
ul. Sadowa 23,
21-400 Łuków

7) Inspektorat ZUS w Łukowie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 56,
21-400 Łuków

8) Biuro Terenowe w Rykach
ul. Kościuszki 21,
08-500 Ryki

9) Biuro Terenowe w Łęcznej
ul. Obrońców Pokoju 5,
21-010 Łęczna

10) Biuro Terenowe w Parczewie
Plac Wolności 7,
21-200 Parczew.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy są zobowiązani przed upływem terminu składania ofert tj. 05.02.2016r. godz. 9:00 do wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 upzp. tj. w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.).

3. Złożone wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. od dnia 05.02.2016r. do dnia 05.03.2016r.
4. W przypadku nie zabezpieczenia oferty dopuszczalną upzp formą wadium Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
5. Wadium w formie pieniężnej zgodnie z art. 45 ust. 7 upzp Wykonawca wpłaca przelewem z rachunku bankowego na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Dane dotyczące rachunku Zamawiającego na który należy wpłacić kwotę wymaganego wadium:
Nr rachunku: 58 1020 5590 0000 0902 9030 7014
Dane banku: PKO BP Centrum Korporacyjne I w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35/41
7. Na dyspozycji przelewu wymaganej kwoty wadium należy umieścić informację o tym, że przelewana kwota to wadium dotyczące przedmiotowego przetargu. Informacja na dyspozycji przelewu może mieć następującą postać:
WADIUM – OCHRONA O/ZUS LUBLIN
8. Wadium wnoszone w formie pieniężnej winno zabezpieczać ofertę począwszy od upływu terminu składania ofert tzn. winno się znaleźć na koncie bankowym Zamawiającego najpóźniej o godz. 9:00 dnia 05.02.2016r. uwzględniając uwarunkowania bankowe (sesje) związane z przelewaniem kwot pieniężnych.
9. Kopię dowodu wpłaty/przelewu wadium zaleca się załączyć do składanej oferty.
10. Wadium w pozostałych akceptowanych formach niepieniężnych regulowanych upzp należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy zachowaniu poniższych zasad:
1) Jeżeli wadium będzie składane osobiście należy je złożyć w sposób i terminie określonym w § 10 ust. 1 pkt 1) i 3) siwz tak jak dla oferty.
2) Jeżeli będzie wysyłane pocztą lub kurierem należy umieścić go w oddzielnej kopercie niż oferta z opisem:

WADIUM – OCHRONA O/ZUS LUBLIN
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju.
Centrum Zamówień Publicznych

3) Wadium w ten sposób przekazane musi bezwzględnie wpłynąć w terminie i w miejsce określone w § 10 ust. 1 pkt 3) siwz tak jak dla oferty.
11. Wadium w formie bezgotówkowej winno zawierać co najmniej:
1) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);
2) wskazanie beneficjenta (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, Oddział w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj);
3) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą);
4) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium);
5) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie;
6) przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
12. Wadium w formie niepieniężnej jeżeli będzie składane w tej samej kopercie co oferta nie powinno być trwale połączone z ofertą aby Zamawiający mógł go odłączyć i umieścić w depozycie. Wykonawca może z ofertą połączyć trwale kopię wnoszonego wadium w formie niepieniężnej.
13. Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium dla Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 46 ust.4a upzp.
14. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium (ustanawiając stosowny termin do jego wniesienia) przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 upzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
15. Do wadium wnoszonego w poręczeniach i gwarancjach bankowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015r.poz.128 z późn. zm.).
16. Oddział banku zagranicznego może udzielić poręczeń i gwarancji bankowych, jeżeli posiada na wykonywanie tych czynności zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
17. Zwrotu wadium dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający dokona niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnieniu postępowania.
18. Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwracane z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
19. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 upzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca:
   a) złoży stosowne oświadczenie że spełnia w/w warunek
   b) wykaże, że posiada aktualną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.) w obszarze w jakim mają być świadczone usługi dla Odbiorcy.

   Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 upzp oraz dokumentów określonych w § 5 ust.1 pkt 1.1 siwz;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca:
   a) złoży stosowne oświadczenie że spełnia w/w warunek
   b) wykaże, że należycie wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na całodobowej bezpośredniej ochronie obiektów, osób i mienia w budynkach lub kompleksie budynków użyteczności publicznej.
   Wykonawca winien szczegółowo wykazać wymagany zakres wykonanych usług głównych w szczególności wymaganych postawionym warunkiem zgodnie z poniższymi zasadami:
   a. Jedna usługa to jedna umowa w ramach której wykonano lub nadal jest wykonywana usługa ochrony obiektów odpowiadająca postawionemu warunkowi.
   b. Każda wykazywana usługa winna spełniać następujące wymagania:

   – usługa winna być wykonana/wykonywana w budynkach lub kompleksie budynków użyteczności publicznej* zlokalizowanych w 4 różnych miastach.
   -co najmniej jeden budynek lub kompleks budynków miał/ma powierzchnię nie mniejszą niż 10 000 m2,
   – dopuszcza się łączną powierzchnię z kilku budynków, na podstawie jednej umowy lub wielu umów realizowanych równolegle w tym samym czasie

   c. Wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem usługę wykonaną lub/i wykonywaną przy czym:
   – pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną),
   – pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (usługę aktualnie wykonywaną), której wykonana część spełnia wymagania określone w warunku.

   Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 upzp oraz dokumentów określonych w § 5 ust.1 pkt 1.1 siwz;

   UWAGA: Przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty według definicji zawartej w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422.)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje szczegółowo warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy, że go spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje szczegółowo warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy, że go spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca:
   a) złoży stosowne oświadczenie że spełnia w/w warunek
   b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł

   Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 upzp oraz dokumentów określonych w § 5 ust.1 pkt 1.1 siwz;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty wypełniony i podpisany wg wzoru określonego zał. nr 5 do siwz;
2) formularz cenowy wypełniony i podpisany wg wzoru określonego zał. nr 6 do siwz;
3) oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp jeżeli zachodzi taka sytuacja. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do siwz. Wykonawca składa zamiennie albo listę o której mowa w sekcji III.4.4) albo przedmiotowe oświadczenie;
4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje, potwierdza za zgodność z oryginałem osoba inna niż wynika to z wpisu do KRS lub CEiDG. Pełnomocnictwo należy również załączyć w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Jakość – 7
 • 3 – Forma zatrudnienia – 3

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj. w szczególności:
1) zmiany związane z przyczynami organizacyjnymi po stronie Odbiorcy:
a) zmiany lokalizacji obiektu lub lokalu stanowiącego przedmiot ochrony wynikające z potrzeb Odbiorcy tj. wyłączenie obiektu lub lokalu z ochrony w jednej lokalizacji i uruchomienie go w innej lokalizacji.
b) całkowite wyłączenie przez Odbiorcę obiektu lub lokalu z ochrony bez uruchomienia go w innej lokalizacji. W takim przypadku nastąpi rozliczenie poprzez pomniejszenie miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą z płatności przypadającej na likwidowany budynek lub lokal Odbiorcy. Pomniejszenie wynagrodzenia nastąpi począwszy od miesiąca w którym nastąpiło wyłączenie budynku lub lokalu z ochrony przez Odbiorcę,
c) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Odbiorcy do prawidłowej realizacji umowy,

2) zmiana okresu realizacji umowy tj. skrócenie terminu końcowego do którego miała być realizowana w wyniku wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 5 zd. 2.
3) zmiany wynikające ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu, o które realizowana jest umowa,
4) zmiana podwykonawcy ujawnionego w umowie na innego lub rezygnacja z podwykonawcy na rzecz samodzielnej realizacji umowy,
5) zmiany nr rachunku bankowego:
a) na który jest regulowane wynagrodzenie,
b) na który będą przekazywane kary umowne,
4. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (w szczególności zmiany danych teleadresowych;
2) zmiana osób upoważnionych do koordynacji realizacji umowy o których mowa w § 9 ust. 5;
3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, do których stosować należy przepisy obowiązujące w danym czasie;
4) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dokonywane są w drodze porozumienia Stron w formie aneksu do umowy za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 pkt 1) lit. a) i b) i pkt 2).
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) i b) oraz pkt 2) i ust. 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
ul. Kościuszki 103,
23-400 Biłgoraj.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju,
Centrum Zamówień Publicznych
ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj

stanowisko: INFORMACJA OGÓLNA – dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
a) Dariusz Cios – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 02, Biłgoraj,
ul. Kościuszki 103,
b) Monika Bednarz – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 12, Biłgoraj,
ul. Kościuszki 103.
2. Osoby o których mowa powyżej udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie