Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOchrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w systemie…

Radom: Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w systemie całodobowym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Numer ogłoszenia: 22974 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego , ul. Lekarska 4, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3615285, 3615284, faks 48 3615213.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w systemie całodobowym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w systemie całodobowym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający określa wadium w kwocie:
7.922,02 PLN (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote dwa grosze)
Wadium musi być wniesione do 11.02.2016r do godz. 10:00
Wadium można wnieść w następujących formach w:
a) Pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO S. A. I o/Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) Gwarancjach bankowych,
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275 z późn. Zm.).
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium P-03-2016
1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w termie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
2. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt. b-e wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
3. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli posiada aktualną koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221, ze zm.)
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonej wraz z ofertą aktualnej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
   i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221, ze zm.), zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – należycie wykonuje, co najmniej 1 usługę w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej*, która spełnia łącznie następujące warunki:
   1) usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy;
   2) wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto.
   * Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690) przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług oraz usług zleconych albo nie wykonanych lub wykonanych nie należycie, zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas trwania umowy:
   – umundurowanie – jednolite, z nazwą firmy, umożliwiające ich identyfikację,
   – identyfikator zawierający imię i nazwisko pracownika oraz jego fotografię,
   – środki łączności – zewnętrzna łączność radiowa na terenie obiektu – minimum,
   – przenośny sprzęt oświetleniowy,
   – sprzęt i środki przymusu bezpośredniego zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia,
   – pojazd dla pracowników grupy interwencyjnej. (oznaczenia wskazujące przedsiębiorcę i charakter działalności – ochrona).
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania, jeżeli ofertę składa pełnomocnik – w oryginale
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
2. formularz cenowy
3. dokument potwierdzający wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług ochrony w obiektach służby zdrowia – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa – od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
b) Przewiduje się tylko jedną zmianę kwoty stawki ryczałtowej brutto po upływie 1 roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem 1 roku obowiązywania umowy,
c) przedmiot umowy, w czasie trwania umowy, może ulec zmniejszeniu, uwzględniając możliwość zmiany organizacji ochrony, likwidacji czasowej lub stałej posterunku oraz bieżących potrzeb Zamawiającego, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 15% wartości brutto umowy.
d) zmiany adresowe stron umowy.
e) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:
e.1) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia drugiej stronie umowy pisemnego wniosku zawierającego co najmniej:
oświadczenie o zmianie kosztów wykonania zamówienia, wyszczególnienie zmian kosztów, datę, od której następuje zmiana kosztów, określenie zmian stawek i przepisów mających wpływ na zmianę kosztów wykonania zamówienia.
e.2) Wykonawca dołączy do wniosku kalkulację kosztów obejmującą co najmniej:
wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie z wykazaną wysokością zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym danin publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenia społeczne bądź ubezpieczenie zdrowotne, będących konsekwencją zmian ww. stanu prawnego, łączną kwotę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania zamówienia.
e.3) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian ww. stanu prawnego oraz wpływ zmian tego stanu prawnego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia przekazania żądania. Niedostarczenie ich przez Wykonawcę uważane będzie za odstąpienie od żądania podwyższenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
e.4) Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia powstania zmiany kosztów wykonania zamówienia z ww. przyczyn określonych w art. 142 ust. 5 pkt 2 i pkt 3 P.z.p.
e.5) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w formie aneksu do urnowy, w ciągu 14 dni od doręczenia dokumentów określonych w niniejszym punkcie litera e.1, e.2 i w ciągu 7 dni od doręczenia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie litera e.3. Podpisany aneks będzie podstawą wystawienia faktury ze zmienioną kwotą wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.rszs.radom.regiony.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radomski Szpital Specjalistyczny
Sekcja Zamówień Publicznych,
26-610 Radom; ul. Lekarska 4
piętro III pokój nr 309.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Radomski Szpital Specjalistyczny
Sekcja Zamówień Publicznych,
26-610 Radom; ul. Lekarska 4
piętro III pokój nr 309.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – 01.03.2016r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie