Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOchronę fizyczną osób i mienia w budynkach Zarządu Mienia Komunalnego …

Białystok: Ochronę fizyczną osób i mienia w budynkach Zarządu Mienia Komunalnego
przy ul. Gen. J. Bema 89/1 i 89D w Białymstoku a także w granicach należących do nich obszarów (parkingi)

Numer ogłoszenia: 9320 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia Komunalnego , ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7479457, faks 085 7479483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochronę fizyczną osób i mienia w budynkach Zarządu Mienia Komunalnego
przy ul. Gen. J. Bema 89/1 i 89D w Białymstoku a także w granicach należących do nich obszarów (parkingi).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Mienia Komunalnego
przy ul. Gen. J. Bema 89/1 i 89D w Białymstoku a także w granicach należących do nich obszarów (parkingi).
1) Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2016r zapewnieniu ochrony mienia w budynkach urzędu w poniedziałek od 17:00 do wtorku do 7:30, od wtorku do piątku
w godzinach od 15:30 do 7:30 oraz w weekendy od piątku od 15:30 do poniedziałku do 8:00 przez jednego pracownika ochrony nie wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w budynku będącym siedzibą Zamawiającego. Ochrona odbywać się będzie stacjonarnie na stałym lub doraźnie wyznaczonym posterunku kontrolnym, oraz dynamicznie w formie obchodu (patrolu) chronionych obiektów i ich przyległego obszaru z częstotliwością co 3 godziny.
2) Od 01.07.2016 do 31.12.2017r:
a) zapewnieniu ochrony mienia i osób przebywających w budynkach urzędu
w godzinach jego pracy w poniedziałek od 8:00 do 17:00, oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30, przez jednego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Ochrona odbywać się będzie stacjonarnie na stałym lub doraźnie wyznaczonym posterunku kontrolnym,
w dniach i godzinach pracy urzędu, a także poprzez wyposażenie urzędu w 70 stanowisk radiowego systemu antynapadowego wraz z jego obsługą poprzez reagowanie na sygnały alarmowe i komunikaty przekazywane przez obsługiwane systemy sygnalizacyjno-alarmowe. System stanowić będzie własność Wykonawcy.
b) zapewnieniu ochrony mienia w budynkach urzędu w poniedziałek od 17:00 do 7:30 oraz od wtorku do piątku w godzina od 15:30 do 7:30, w sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy – w zakresie 24 godzin przez jednego pracownika ochrony nie wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
w budynku będącym siedzibą Zamawiającego. Ochrona odbywać się będzie stacjonarnie na stałym lub doraźnie wyznaczonym posterunku kontrolnym, oraz dynamicznie w formie obchodu (patrolu) chronionych obiektów i ich przyległego obszaru z częstotliwością co 3 godziny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się aktualną koncesją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną główną usługę. Za główną usługę zamawiający uzna co najmniej jedną usługę w zakresie ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) , wraz
   z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi te są wykonywane lub wykonane wraz z potwierdzeniem przez odbiorców usług dowodami , że te są należycie wykonywane lub zostały należycie wykonane;
   Uwaga!
   Dowodami, o których mowa powyżej, są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym oznakowanym samochodem osobowym.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną zmotoryzowaną grupę interwencyjną (tj. co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej )
   w rozumieniu Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ochrona osób i mienia) na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów:
1) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).
2) Uwaga! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Treść pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia , charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem , zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w rozdziale IX SIWZ
pkt 2 ppkt 1 dotyczy koncesji, zezwolenia lub licencji; pkt 3 ppkt 2 – tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2) dokumenty określone w rozdziale IX SIWZ pkt 2 ppkt 2,3,4,5,6 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w rozdziale IX SIWZ pkt 1, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w rozdziale IX SIWZ pkt 3 ppkt 1 oraz oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp określonego w rozdziale IX SIWZ pkt 7 ppkt 4 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu
(w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie.
Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów:
1) wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniony formularz cenowy – wg załączonego wzoru załącznik nr 2A do SIWZ,
2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp,
3) na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego – w przypadku gdy podmiot trzeci udostępni swoje zasoby posiadania wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
4) na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej. Informację, iż wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (przepis art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Liczba lat prowadzenia nieprzerwanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 11 WZORU UMOWY
Zmiana warunków umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje, możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie
i okolicznościach:
1) zmian organizacyjnych i personalnych u Wykonawcy polegających w szczególności
na zmianie osób biorących udział w realizacji umowy lub sprawujących nadzór nad jej realizacją,
2) zmiany przedstawicieli stron umowy,
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
4) jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniam.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem oraz zgoda Zamawiającego lub sporządzenie przez obie strony stosownego protokołu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zmk.bip.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, pokój 201..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie