Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOdbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz…

Białogard: Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard
Numer ogłoszenia: 24162 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288598 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3124401, 3121162, faks 094 3127844.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 5.1.5. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów wyszczególnionych w pkt. 5.1.1, ppkt 1 i do dostarczenia ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Sianowie. Pozostałe, wyszczególnione w punkcie 5.1.1, ppkt 2 i 3 odpady komunalne Wykonawca odbierze i zagospodaruje, przekazując odpady do wybranej przez niego instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.).
Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz ich transport należy prowadzić w sposób uniemożliwiający zmieszanie poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie.
Nie dopuszcza się odbierania odpadów wspólnie z odpadami z innej gminy lub z innymi odpadami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.50.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 523375,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 382800,00

  • Oferta z najniższą ceną: 382800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 382800,00

  • Waluta: PLN .