Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze

Jedlicze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze
Numer ogłoszenia: 20914 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 300344 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jedlicze, Rynek 6, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie, tel. 013 4352207, faks 013 4352025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) b)zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 3.3Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do: a)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do najbliżej położonej instalacji służącej do zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Przez zagospodarowanie odpadów rozumie się definicje zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; b)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych do obsługi Regionu Południowo-Zachodniego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w/w planie do instalacji zastępczych. 3.4Do 10 grudnia 2015r. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości zamieszkałych objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku konieczności objęcia w trakcie trwania umowy odbiorem odpadów dodatkowych nieruchomości zamieszkałych Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz takich nieruchomości w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, a Wykonawca włączy te nieruchomości niezwłocznie do przedmiotu zamówienia. 3.5Odpady będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze. Powierzchnia Gminy Jedlicze wynosi 58 km2 Liczba mieszkańców wynosi 15 666 osób. Gmina Jedlicze jest gmina miejsko-wiejską, w skład gminy wchodzą miasto: Jedlicze (ok. 5830 osób) oraz 10 sołectw: Moderówka ( ok. 1 287 osób), Długie ( ok. 729 osób), Chlebna ( ok. 776 osób), Dobieszyn (ok. 1 525 osób), Jaszczew (ok. 1418 osób), Piotrówka ( ok. 445 osób), Poręby ( ok. 389 osób), Podniebyle ( ok. 369 osób), Potok ( ok. 1 779 osób), Żarnowiec ( ok. 1 119 osób) Łączna liczba mieszkańców gminy objęta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 13 083 Łączna ilość mieszkańców którzy zdeklarowali, że odpady będą zbierane w sposób selektywny: 12 746 Łączna ilość mieszkańców którzy zdeklarowali że odpady będą zbierane w sposób nieselektywny 337 W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby mieszkańców o ok. 3 – 5%. Liczba gospodarstw domowych – ok. 4 159 Liczba budynków wielorodzinnych (bloków) – 22. Inne budynki wielorodzinne – 9. Podane powyżej dane liczbowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia. Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Jedlicze: w 2013 roku: ok. 514 Mg odpadów zmieszanych, ok. 440 Mg odpadów segregowanych w 2014 roku: ok. 728 Mg odpadów zmieszanych, ok. 415 Mg odpadów segregowanych Od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. z terenu gminy Jedlicze zebrano (z nieruchomości zamieszkałych): – 349,21 Mg odpadów niesegregowanych, – 28,89 Mg odpadów z papieru i tektury, – 5,21 Mg odpadów ulegających biodegradacji – 131,62 Mg popiołu, – 86,9 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, – 3,01 Mg opakowań z metalu, – 96,75 Mg opakowań ze szkła, – 13,5 Mg tekstyliów, W ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. zebrano: – 0,03 Mg – odpady o kodzie 20 01 33* – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie, – 1,16 Mg – odpady o kodzie – 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), – 0,04 Mg – odpady o kodzie – 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31, – 0,08 Mg – odpady o kodzie – 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, – 0,60 Mg – odpady o kodzie 20 01 02 Szkło, – 0,04 Mg – odpady o kodzie 20 01 40 Metale, – 10,45 Mg – odpady o kodzie 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, – 8,25 Mg – odpady o kodzie 16 01 03 Zużyte Opony, – 12,94 Mg – odpady o kodzie 20 03 07 Odpady Wielkogabarytowe, – 40,79 Mg – odpady o kodzie 20 01 23* Urządzenia zawierające freony, – 2,65 Mg – odpady o kodzie 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1), – 1,67 Mg – odpady o kodzie 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 3.6Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania umowy (6 miesięcy) będzie porównywalna z danymi wymienionymi za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015r. Podane ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Jedlicze w okresie trwania zamówienia jest ilością szacunkową, przy czym zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w tej ilości. 3.7Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie: a)zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej przez okres trwania umowy, b)odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej przez okres trwania umowy, c)popiół o kodzie 20 01 99 z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej przez okres trwania umowy, d)segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach i wystawionych przed nieruchomościami w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej: – papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01), – szkło (kod 15 01 07, 20 01 02), – tworzywa sztuczne (kody 15 01 02, 20 01 39), – metal (kod 15 01 04, 20 01 40), – opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), – tekstylia (kod 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11), e) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze następujących odpadów: – odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), – zużyte opony (kod 16 01 03), – popiół (kod 20 01 99), – odpady budowlane i rozbiórkowe, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, (kod 17 01 07) – odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj.: przeterminowane leki, zużyte baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty o kodach: 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 23*, 15 01 10*, 16 02 13*, – odpady zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01. Wykonawca jest zobowiązany do załadunku, odbioru, transportu i zagospodarowaniu tych odpadów. Podane ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Jedlicze w okresie trwania zamówienia jest ilością szacunkową, przy czym zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w tej ilości. 3.8Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach: a)pojemnikach, workach plastikowych o pojemności 110 litrów z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane; b)kontenerach o pojemności 110 litrów i 1100 litrów lub 6000 litrów dla zabudowy wielorodzinnej z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane; c)workach o pojemności 110 litrów z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów, d)workach z materiału polipropylenowego o pojemności 50 litrów z przeznaczeniem na odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe; e)workach z materiału polipropylenowego o pojemności 25 litrów z przeznaczeniem na popiół. 3.9Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory: a)kolor niebieski – dla papieru i tektury, b)kolor biały – opakowania wielomateriałowe, c)kolor żółty – odpady z tworzyw sztucznych, d)kolor czerwony – odpady z metali, e)kolor zielony- szkło bezbarwne i kolorowe, f)kolor brązowy – odpady zielone ulegające biodegradacji , g)kolor biały – dla popiołu – z napisem POPIÓŁ, h)kolor szary – dla tekstyliów, i)kolor biały – dla odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych z napisem ODPADY BUDOWLANO-REMONTOWE, j)kolor czarny – pozostałe odpady (zmieszane). 3.10Wyposażenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 3.10.1Worki na następujące frakcje odpadów segregowanych (papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady z metali, szkło bezbarwne i kolorowe, tekstylia) dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca. Najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług Wykonawca dostarczy worki do selektywnej zbiórki odpadów w następującej ilości na jedną nieruchomość (gospodarstwo): Lp.Rodzaj workaLiczba worków na jedno gospodarstwo domowe 1.kolor niebieski- papier i tektura 4 2.kolor biały – odpady wielomateriałowe 3 3.kolor żółty – tworzywa sztuczne 16 4.kolor czerwony – metal 3 5.kolor zielony – szkło 6 6.kolor szary – tekstylia 2 3.10.2Na potwierdzenie faktu dostarczenia właścicielowi nieruchomości worków Wykonawca zobowiązany jest uzyskać podpis właściciela nieruchomości lub innej osoby pełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia worków właścicielom nieruchomości w terminie do 14 dni od dnia ich dostarczenia. 3.10.3Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 10 grudnia 2015r. 3.10.4Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi ok. – 4 159 gospodarstw. 3.10.5Wykonawca będzie zobowiązany także do bieżącego wydawania właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym punkcie uzgodnionym z Zamawiającym na terenie miasta Jedlicza lub w siedzibie Wykonawcy jeśli taką posiada na terenie miasta Jedlicza, w przypadku gdy ilość worków dostarczonych przez Wykonawcę, w przypadkach, o których mowa w pkt. 30.10.1 będzie niewystarczająca. Punkt ten powinien być czynny przez cały czas trwania umowy, w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 3.10.6Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, na które należy dostarczyć worki po podpisaniu umowy. W przypadku konieczności dostarczenia w trakcie trwania umowy worków dodatkowym właścicielom nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz takich właścicieli nieruchomości. Wykonawca dostarczy worki tym właścicielom w ciągu 14 dni od dnia przekazania wykazu nieruchomości. 3.10.7Wszelkie koszty związane z wyposażeniem nieruchomości w worki oraz z ich uzupełnianiem ponosi Wykonawca. 3.11Worki do selektywnej zbiórki powinny posiadać następujące parametry: 3.11.1Worki powinny być wykonane z tworzyw sztucznych o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów służące do ich gromadzenia, uniemożliwiające rozerwanie się worka. 3.11.2Worki o pojemności 110 litrów wykonane z folii o grubości: a)dla papieru i tektura, szkła, metalu, opakowań wielomateriałowych, tekstylia – 0,06 mm, b)dla tworzyw sztucznych – 0,04 mm. 3.11.3 Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być transparentne w celu możliwości oceny ich zawartości przez Wykonawcę odbierającego odpady czy spełniają warunki odpadów segregowanych, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze, Wykonawca winien odebrać odpady jako zmieszane powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego, podając nr kodu kreskowego (lub dane adresowe nieruchomości: miejscowość, ulica, numer domu) dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie (notatka, dokumentacja fotograficzna). Notatka powinna zawierać w szczególności: nr kodu kreskowego (lub adres) nieruchomości na której odpady gromadzone są niezgodnie z wymaganiami regulaminu (deklaracją), rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów. Notatka powinna być podpisana przez dwie osoby dokonujące odbioru odpadów. 3.12Wykonawca dostarczy worki w następującym kolorze i nadruku: a)kolor niebieski – dla papieru i tektury – z nadrukiem PAPIER I TEKTURA – GMINA JEDLICZE, b)kolor biały – opakowania wielomateriałowe – z nadrukiem OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – GMINA JEDLICZE, c)kolor żółty – odpady z tworzyw sztucznych – z nadrukiem TWORZYWA SZTUCZNE – GMINA JEDLICZE, d)kolor czerwony – odpady z metali – z nadrukiem METAL – GMINA JEDLICZE, e)kolor zielony- szkło bezbarwne i kolorowe – z nadrukiem SZKŁO – GMINA JEDLICZE, f)kolor szary – dla tekstyliów z nadrukiem TEKSTYLIA – GMINA JEDLICZE. 3.13Kody kreskowe. 3.13.1Wraz z pierwszą partią worków do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości kody kreskowe, które właściciele nieruchomości będą umieszczać na workach do gromadzenia odpadów, celem identyfikacji. 3.13.2Kody kreskowe dostarczy Wykonawcy Zamawiający w terminie do 10 grudnia 2015r. 3.13.3Wykonawca obowiązany jest dostarczyć kody kreskowe w ilości wskazanej przez Zamawiającego na daną nieruchomość według wykazu otrzymanego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie faktu dostarczenia właścicielowi nieruchomości kodów kreskowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać podpis właściciela nieruchomości lub innej osoby pełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia kodów kreskowych właścicielom nieruchomości w terminie do 14 dni od daty ich doręczenia. 3.13.4Worki z odpadami komunalnymi odbierane przez Wykonawcę powinny być oznakowane kodami kreskowymi przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w widocznym miejscu. W przypadku braku oznakowania Wykonawca odbierze odpady oraz powiadomi Zamawiającego o zaistniałym fakcie z podaniem danych adresowych posesji i udokumentowaniem zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3.13.5. 3.14Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 3.14.1Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: 3.14.2Z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: a)odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) – raz w miesiącu; b)odpady komunalne zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, odpady zielone ulegające biodegradacji – raz w miesiącu; 3.14.3popiół – odbierany będzie raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia 3.14.4Z obszarów zabudowy wielorodzinnej: a)odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny ( odpady zmieszane) – dwa razy w miesiącu; b)zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, odpady zielone ulegające biodegradacji – dwa razy w miesiącu; 3.14.5Z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych – co najmniej dwa razy w miesiącu. 3.14.6Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) zgromadzonych w czarnych workach lub pojemnikach oraz odpadów selektywnie zbieranych oznaczonych kodami kreskowymi przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, wystawionych w dniu odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów. 3.14.7Wykonawca jest zobowiązany do interwencyjnych odbiorów odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie Zamawiającego w terminie najpóźniej do 2 dni od daty zgłoszenia. 3.14.8Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz wielorodzinnej będzie się odbywało zgodnie z harmonogramem uzgodnionym obustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego. 3.14.9 Wymaga się również odbioru odpadów przez Wykonawcę poza harmonogramem, jeżeli odpady zostaną zebrane i zgromadzone przy nieruchomościach w pojemnikach lub workach i zagrażają one bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. Zgłoszenia dokona Zamawiający. 3.14.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wjazd samochodów odbierających odpady na drogi lub tereny nie będące jego własnością, w jego zarządzie lub posiadaniu. 3.15Harmonogram 3.15.1Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz popiołu (w wersji papierowej i elektronicznej) z poszczególnych miejscowości Gminy Jedlicze. Przed dostarczeniem harmonogramu Wykonawca uzyska pisemną akceptacje projektu harmonogramu przez Zamawiającego. 3.15.2 Szczegółowy harmonogram, ustalony będzie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z częstotliwością, o której mowa w pkt 3.14 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2000. 3.15.3 W sytuacjach nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność, zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. O nowym terminie wywozu odpadów Wykonawca poinformuje właścicieli nieruchomości, podając informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3.15.4Wykonawca umieści na swojej stronie internetowej harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości Gminy Jedlicze, dodatkowe informacje dotyczące sposobu segregacji, numerów telefonów, adresu poczty elektronicznej oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za odbiór odpadów z terenu gminy. 3.15.5Po akceptacji harmonogramu wykonawca dostarczy harmonogram razem z partią worków właścicielom nieruchomości. Koszty sporządzenia harmonogramu ponosi Wykonawca. 3.16Wraz z partią worków do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości ulotkę w formie kolorowego wydruku zawierającą informację o systemie gospodarowania odpadami, w szczególności o sposobie segregacji odpadów na poszczególne frakcje odpadów, w tym frakcje odpadów, które będzie można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z godzinami jego otwarcia, numery telefonów Wykonawcy, jego adres oraz adres poczty e -mailowej. Koszty sporządzenia ulotki ponosi Zamawiający. 3.17 Do obowiązków wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy należy w szczególności: 3.17.1 Odbieranie, transport i zagospodarowanie komunalnych odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz określonych frakcji odpadów, o których mowa w pkt 3.7 lit f z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 3.17.2 Zapewnienie odpowiedniej ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, spełniających wymogi regulaminu. Worki te powinny spełniać wymagania określone w pkt 3.9, 3.11, 3.12. Worki te powinny być dostarczone najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług. 3.17.3 Wykonawca odpowiada za stan techniczny i jakościowy dostarczonych worków. 3.17.4 Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z przed posesji (z przed nieruchomości zamieszkałej) zgodnie z harmonogramem przez czas trwania umowy. 3.17.5 Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2000. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy. 3.17.6 Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego ważenia pustych pojazdów przed rozpoczęciem zbiórki odpadów na legalizowanej wadze oraz dołączania dokumentów wagowych do faktury za dany okres rozliczeniowy. 3.17.7 Wykonawca zobowiązuje się dołączać do faktur za realizację usługi dokumenty wagowe z ważenia na legalizowanej wadze odpadów przekazanych do instalacji przyjmującej odpady w okresie objętym fakturą. 3.17.8 Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania – obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (plamy, zabrudzenia itp.). 3.17.9 Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie w sposób zapobiegający ich mieszaniu. 3.17.10 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 3.17.11 Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze oraz w zadeklarowany sposób (zbierane selektywnie bądź jako odpady zmieszane), a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze, Wykonawca winien odebrać odpady jako zmieszane powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego, podając dane adresowe nieruchomości (miejscowość, ulica, numer domu) dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie (protokół, dokumentacja fotograficzna). Protokół powinien zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są niezgodnie z wymaganiami regulaminu (deklaracją), rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów. Protokół powinien być podpisany przez dwóch pracowników odbierających odpady oraz przez właściciela nieruchomości z której odbierane są odpady. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do odnotowania tego faktu w protokole. 3.17.12 Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości wraz z przypisanymi kodami do odbioru ze wskazanie zadeklarowanego sposobu segregacji odpadów. 3.17.13 W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie jest ujęta w wykazie nieruchomości, który będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru takich odpadów i do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 3.17.14 Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie. 3.17.15 Wykonawca odpowiada za awarie samochodów i sprzętu przeznaczonego do odbioru, transportu. Wykonawca będzie ponosił koszty opóźnienia w odbiorze odpadów. 3.17.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 3.17.17 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług. 3.17.18 Zamawiający i właściciele nieruchomości zabudowanych winni mieć zapewnioną przez wykonawcę możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą emaliową z jego przedstawicielem – co najmniej w godzinach: 700-1500 w dni robocze. 3.17.19 Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne. 3.17.20 Warunkiem bezwzględnym Zamawiającego w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jest skuteczny odbiór wszystkich odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jedlicze. 3.17.21 Wykonawca zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby wyposażone w jednolite, estetyczne ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy. 3.17.22 Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013r., poz. 21 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi oraz Uchwałą Nr XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze, Uchwały Nr XLIX/320/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze oraz ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze, uchwałą Nr LXXIV/489/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze, Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 3.17.23 Za ewentualne szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na nieruchomościach odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady. 3.17.24 Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość i rodzaj pojazdów odbierających odpady do tonażu, szerokości, rodzaju nawierzchni i innych parametrów dróg. 3.17.25 W razie konieczności wjazdu w tym celu samochodu odbierającego odpady komunalne na nieruchomość nie będącą własnością Zamawiającego, w jego zarządzie lub posiadaniu, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości, na którą odbywać ma się wjazd. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. zgody trasa zbiórki odpadów nie będzie obejmowała wjazdu na nieruchomość, co do której zgoda na wjazd nie została wyrażona. 3.17.26 Wykonawca jest zobowiązany do zachowania uzyskanych w takcie realizacji umowy danych, a w szczególności dane osobowe, w poufności oraz przestrzegania zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych do ustawy. Wykonawca nie wykorzysta danych osobowych do innych celów niż wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich środków zabezpieczających zbiór danych przekazanych mu w ramach niniejszej umowy. W razie naruszenie w. w. obowiązków wykonawca poniesie odpowiedzialność wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych . 3.17.27 W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji. Pełny opis zamówienia zamieszczony został w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
    sp. z o.o.ul., Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 433672,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 419197,10

  • Oferta z najniższą ceną: 306990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 442065,60

  • Waluta: PLN .