Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOdbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu…

Radomsko: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Miasta Radomska w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 30 czerwca 2016r.
Numer ogłoszenia: 18928 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6854571, faks 044 6854513, 6854521.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Miasta Radomska w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 30 czerwca 2016r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Miasta Radomska w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 30 czerwca 2016r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest zawarty w załączniku nr 1 do informacji dla Wykonawcy

Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Miasta Radomska w okresie od 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.(oznaczenie sprawy: BZP.271.1.08.2013).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 829300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 880489,50

 • Oferta z najniższą ceną: 880489,50 / Oferta z najwyższą ceną: 880489,50

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W myśl art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zgodnie z art. 67 ust.1. ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: pkt 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  Zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w 2013r. pn. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Miasta Radomska w okresie od 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. znak BZP.271.1.08.2013. Udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego było przewidziane przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w SIWZ w podstawowym postępowaniu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (podstawowego) w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr BGO/5/2013 z wykonawcą :PGK sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku.

  Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 903 z późn.zm.) Wykonawcy, który dotychczas świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych, ponieważ nadal jest prowadzona procedura na wyłonienie Wykonawcy na świadczenie przedmiotowych usług na lata następne. Usługa odbioru odpadów komunalnych musi być realizowana w sposób ciągły, gdyż Gmina jest zobowiązana zapewnić odbiór odpadów od mieszkańców. Usługa odbioru odpadów jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomska,

  W związku z powyższym, celem zapewnienia ciągłości świadczenia przedmiotowej usługi, Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki, udzielił w dniu 30 grudnia 2015 roku zamówienia uzupełniającego na okres 6 miesięcy, dotychczasowemu wykonawcy tj. PGK sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, Umowa CRU- 000324/2015 została zawarta na kwotę 880.489,50 zł, stanowiącą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego