Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOdbiór, transport i unieszkodliwianie (przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających…

Opole: Odbiór, transport i unieszkodliwianie (przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest i wełnę mineralną, usuwanych z obiektów znajdujących się na terenie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu (województwa: opolskie, śląskie). Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro – nr ZP-3/U/2016/IR
Numer ogłoszenia: 21988 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu , ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4000900, faks 077 4000951.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i unieszkodliwianie (przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest i wełnę mineralną, usuwanych z obiektów znajdujących się na terenie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu (województwa: opolskie, śląskie). Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro – nr ZP-3/U/2016/IR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór, transport i unieszkodliwianie (przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest i wełnę mineralną, usuwanych z obiektów znajdujących się na terenie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu (województwa: opolskie, śląskie).
17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest, wełna mineralna,
17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
W całym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje unieszkodliwianie i transport wyrobów zawierających azbest do 320 ton oraz wełny mineralnej do 20 ton.
W zamówieniu do czynności Wykonawcy należeć będzie:
– załadunek już przygotowanych odpadów na samochód, odpady będą przygotowane przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– transport odpadów na składowisko na koszt Wykonawcy,
– unieszkodliwianie odpadów przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Do oferty należy załączyć:
  1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2) Odpowiednie ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach 17.06.01* oraz 17.06.05* obejmujące teren gdzie będzie wykonywana usługa lub dokument potwierdzający wpis do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
  3) wykonawca posiada odpowiednie ważne zezwolenie uwzględniające unieszkodliwianie odpadów oznaczonych kodem: 17.06.01* i 17.06.05*, obejmujące teren wykonania usługi.
  4) W przypadku gdy wykonawca składający ofertę nie posiada zezwolenia o którym mowa w pkt 3 należy, oprócz załączenia do oferty zezwolenia z pkt 3, przedłożyć podpisaną umowę z podwykonawcą, który posiada odpowiednie ważne zezwolenie uwzględniające unieszkodliwianie odpadów oznaczonych kodem: 17.06.01* i 17.06.05*, obejmujące teren wykonania usługi.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instrukcję dla wykonawców można uzyskać w: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 09:45, miejsce: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole sekretariat pokój 211, II piętro.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie