Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOdczynniki laboratoryjne

Olsztyn: Odczynniki laboratoryjne
Numer ogłoszenia: 18830 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy , ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5393472, 0602816546, faks 089 5337701.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odczynniki laboratoryjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych itp. w ilości i o parametrach opisanych w zał. nr 2 do SIWZ, które są przeznaczone do wykonywania badań serologicznych.
Zamawiana jest ilość odczynników, materiałów, kontroli itp. niezbędna od wykonania w okresie 18 miesięcy oznaczeń serologicznych na posiadanym komplecie aparaturowym DiaMed.

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
kod CPV – 33696000-5, 33696100, 33696200, 33696300, 33696500, 33696000, 33696700..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ, wymagane jest złożenie:
  1) Dotyczy odczynników- deklaracje zgodności CE lub Certyfikaty zgodności CE potwierdzający spełnianie przez oferowany produkt wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – odpowiednio do klasy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z p. zm.) Wymaga się aby opisy w ww dokumentach były w j. polskim.
  Wobec produktów, które nie są oznakowane przez producenta znakiem CE, deklaracji zgodności i dopuszcza złożenie oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i w związku z tym ustawy nie stosuje się.
  Ww dokumenty można złożyć jako zapis na płycie CD, DVD lub na pendrajve. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie stosowną, pisemną deklarację o dostarczeniu Zamawiającemu na każde , żądanie ww dokumentów w wersji papierowej.
  Dot. ust. 6 pkt 1) – dokumenty można złożyć jako zapis na płycie CD, DVD lub na pendrajve lub załączyć do oferty oświadczenie, w którym Wykonawca oświadczy czy oferowane przedmioty zamówienia spełniają opisane w SIWZ wymogi odnośnie posiadanych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów dopuszczających do obrotu produkty zaoferowane w niniejszym postępowaniu, i potwierdzi gotowość przedstawienia ich na każde żądanie Zamawiającego, na etapie oceny ofert, w określonym terminie i formie. (dotyczy również w trakcie realizacji zamówienia – trwania umowy)
  2) Pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT Medyczne zasady… rozdz. 7 pkt. 7.5, wyd. III ), który na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.) stanowi w Polsce obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
  3) Wymagane jest oświadczenie producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu DiaMed o możliwości
  stosowania oferowanych przez Wykonawcę odczynników z tym systemem DiaMed
  4) Wzór wydruku ze wskazaniami temperatury podczas transportu monitorowanego pod względem temperatury w czasie transportu zawierającej się w zakresie 2-8 st. C

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony przez wykonawcę zał. nr 1 do SIWZ Formularz Oferty wraz Opisem przedmiotu oferowanego – zał. nr 2 z podanymi cenami, nr katalogowymi i producentami oferowanych wyrobów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 99
 • 2 – Termin płatnosci faktur – 1

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
2.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
2.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia
2.4 dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli, konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2.5 w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania – dot. odczynników i mat. zużywalnych itp.,
2.6 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu dot. odczynników itp..
3. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego
akceptacji przez Strony.
4. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.
5. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 2 ppkt 2.6 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta.
6. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 2 ppkt 2.6 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej umowy.
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wssd.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Adres jak w Sekcji I ww..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę przesłać na adres jak w Sekcji I ww z dopiskiem – Sekcja zamówień publicznych pok. 01 lub złozyć bezpośrednio w tym miejscu..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie