Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOdkrzaczanieręczne powierzchni Nowy Lipsk I, Nowy Lipsk II,Nowy Lipsk III,Nowy Lipsk IV

Goniądz: Odkrzaczanieręczne powierzchni Nowy Lipsk I, Nowy Lipsk II,Nowy Lipsk III,Nowy Lipsk IV
Numer ogłoszenia: 12892 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odkrzaczanieręczne powierzchni Nowy Lipsk I, Nowy Lipsk II,Nowy Lipsk III,Nowy Lipsk IV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych w obrębie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gm. Lipsk, woj podlaskie.
– w części I zamówienia Nowy Lipsk I- wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów najpóźniej do 29 lutego 2016 roku, na nieruchomościach gruntowych będących własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego na powierzchni 7,0045 ha zlokalizowanych na działkach: nr 895; 893; 897 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk W poszczególnych wydzieleniach A, zabiegi mają polegać na:
A. Wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz zwartych kęp zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedynczych drzew, zajmujących do 3% powierzchni płatu. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko. Wycięcie drzew i krzewów w okresie 15.VIII-29.II. Powierzchnia do odkrzaczenia 7,0045 ha;
w części II zamówienia Nowy Lipsk II – wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zbiegów najpóźniej do 29 lutego 2016 roku, na nieruchomościach gruntowych będących własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego na powierzchni 8,6995 ha zlokalizowanych na działkach: nr 1182; 366/1 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia Nowy Lipsk II. W poszczególnych wydzieleniach A i B zabiegi mają polegać na:

A. Wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz zwartych kęp zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedynczych drzew, zajmujących do 3% powierzchni płatu. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko.
B. Wycięcie 85% drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko.
– w części III zamówienia na powierzchni Nowy Lipsk III – wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zbiegów najpóźniej do 29 lutego 2016 roku, na działkach będących własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego o powierzchni 9,7642 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipsk na działkach nr. 877; 881 oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia Nowy Lipsk III. W poszczególnych wydzieleniach A, zabiegi mają polegać na:
A. Wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz zwartych kęp zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedynczych drzew, zajmujących do 3% powierzchni płatu. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko.
w części IV zamówienia Nowy Lipsk IV- wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów najpóźniej do 29 lutego 2016 roku, na nieruchomościach gruntowych będących własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego na powierzchni 2,1940 ha zlokalizowanych na działce: nr 902 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk W poszczególnych wydzieleniach A zabiegi mają polegać na:
A. Wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz zwartych kęp zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedynczych drzew, zajmujących do 3% powierzchni płatu. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 500,00 zł na każdą część zamówienia, razem 2,000 zł.
2.Wadium może być wnoszone tylko w pieniądzu i należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert z zaznaczeniem na którą część zamówienia zostało wniesione.
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. l i ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust 4a .
6.Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia, w związku z czym Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz pokój nr 35.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego
Osowiec-Twierdza 8
pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest udzielane w ramach realizacji projektu LIFE 11 NAT/PL/422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE + Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odkrzaczenie ręczne powierzchni Nowy Lipsk I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów najpóźniej do 29 lutego 2016 roku, na nieruchomościach gruntowych będących własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego na powierzchni 7,0045 ha zlokalizowanych na działkach: nr 895; 893; 897 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk W poszczególnych wydzieleniach A, zabiegi mają polegać na:
  A. Wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz zwartych kęp zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedynczych drzew, zajmujących do 3% powierzchni płatu. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko. Wycięcie drzew i krzewów w okresie 15.VIII-29.II. Powierzchnia do odkrzaczenia 7,0045 ha;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odkrzaczanie ręczne Nowy Lipsk II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zbiegów najpóźniej do 29 lutego 2016 roku, na nieruchomościach gruntowych będących własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego na powierzchni 8,6995 ha zlokalizowanych na działkach: nr 1182; 366 1 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia Nowy Lipsk II. W poszczególnych wydzieleniach A i B zabiegi mają polegać na:

  A. Wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz zwartych kęp zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedynczych drzew, zajmujących do 3% powierzchni płatu. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko.
  B. Wycięcie 85% drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odkrzaczanie ręczne Nowy Llipsk III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: w części III zamówienia na powierzchni Nowy Lipsk III – wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zbiegów najpóźniej do 29 lutego 2016 roku, na działkach będących własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego o powierzchni 9,7642 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipsk na działkach nr. 877; 881 oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia Nowy Lipsk III. W poszczególnych wydzieleniach A, zabiegi mają polegać na:
  A. Wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz zwartych kęp zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedynczych drzew, zajmujących do 3% powierzchni płatu. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odkrzaczani ręczne Nowy Lipsk IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: w części IV zamówienia Nowy Lipsk IV- wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów najpóźniej do 29 lutego 2016 roku, na nieruchomościach gruntowych będących własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego na powierzchni 2,1940 ha zlokalizowanych na działce: nr 902 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk W poszczególnych wydzieleniach A zabiegi mają polegać na:
  A. Wycięcie drzew i krzewów przy użyciu ręcznego sprzętu z pozostawieniem wszystkich osobników brzozy niskiej Betula humilis oraz zwartych kęp zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedynczych drzew, zajmujących do 3% powierzchni płatu. Wyniesienie (lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie) biomasy, o której mowa w działaniach powyżej, poza torfowisko..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.