Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOgraniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia

Wrocław: Ograniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia
Numer ogłoszenia: 22966 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358938 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7779230, 7779231, faks 71 7779229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie I polega na obsłudze 8 sztuk odłowni oraz na odłowach redukcyjnych dzików w granicach administracyjnych m. Wrocławia w latach 2016-2018.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków określonych w:
– ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U.2013 r., poz.1226 z późn. zm.).
– ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.).
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651),
3. Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie świadczonej usługi z limitem nie mniejszym niż:
Zadanie I – 65.000,00 zł
Zakres ochrony musi obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody rzeczowe oraz osobowe wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji umowy.
W przypadku korzystania z usług podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni podwykonawcy, niezależnie od tego, czy wyrządzona szkoda wynikać będzie z czynu niedozwolonego, czy nienależytego wykonania zobowiązania.
Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.60.00.00-6, 85.20.00.00-1, 77.61.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zwalczanie Szkodników i Biokontrola Komarów Krzysztof Żurek, Bychowo 64, 55-140 Żmigród, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 329268,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 352801,34

  • Oferta z najniższą ceną: 352801,34 / Oferta z najwyższą ceną: 352801,34

  • Waluta: PLN .