Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOkresowe dostawy środków czystości

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości
Numer ogłoszenia: 20876 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA , ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3552010, faks 094 3552011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niwa.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Okresowe dostawy środków czystości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Okresowe dostawy środków czystości z podziałem na dwa Zadania, tj.: 1. Zadanie nr 1 obejmuje okresowe dostawy środków czystości – chemia gospodarcza, środki czystości określone w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy; 2. Zadanie nr 2 obejmuje okresowe dostawy środków czystości – chemia profesjonalna określone w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści SIWZ oraz w treści wzoru umowy stanowiącym jej integralną część.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 39.80.00.00-0, 33.63.16.00-8, 39.83.12.10-1, 39.22.40.00-8, 33.76.00.00-5, 18.93.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2A) do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2A) do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2A) do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2A) do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2A) do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. III.3) polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zgodnie z treścią pkt. 1.1.A. rozdziału V SIWZ; 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu; 3. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, w przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do podpisania oferty, jeśli z dokumentów Wykonawcy nie wynika umocowanie do działania w firmie. Ponadto na potwierdzenie zgodności oferty z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: a) Formularza Ofertowego, b) Załącznika nr 1A.1. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1 i/lub Załącznika nr 1A.2. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 2; 4. ZAMAWIAJĄCY ZGODNIE Z ART. 24 UST. 2A USTAWY PZP PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓRY w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Powyższa przesłanka wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin płatności – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy, 2. zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia, 3. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ i podpisywania umowy, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, 4. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1A.1. i/lub w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty wyłącznie pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę produktów spełniających wymagania określone przez Zamawiającego, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen jednostkowych. Zmiana dostarczanego asortymentu może nastąpić w następujących przypadkach: a) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej, b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu, c) zmiany producenta, w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanych produktów, która będzie spowodowana przez zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej, po akceptacji powyższego przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.niwa.info.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA, ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg – Dział Organizacyjny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA, ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg – Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Okresowe dostawy środków czystości – chemia gospodarcza, środki czystości.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 obejmuje okresowe dostawy środków czystości – chemia gospodarcza, środki czystości określone w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 39.80.00.00-0, 33.63.16.00-8, 39.22.40.00-8, 33.76.00.00-5, 18.93.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.04.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin płatności – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Okresowe dostawy środków czystości – chemia profesjonalna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje okresowe dostawy środków czystości – chemia profesjonalna określone w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 39.80.00.00-0, 33.63.16.00-8, 39.83.12.10-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.04.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin płatności – 10