Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOpracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed…

Ciechanów: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie.
Numer ogłoszenia: 22056 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów , Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 23 6749200, faks 23 672 29 63.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umciechanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn:Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie.
Projekt przebudowy ul. Sienkiewicza od ul. 17 Stycznia (DW 615) do włączenia z DK 60.
Projekt obejmujący:
a) Oświetlenie, odwodnienie, nawierzchni chodników, zjazdów ścieżek rowerowych, inwentaryzację zieleni i nasadzenia, elementy małej architektury, przebudowę infrastruktury podziemnej.
b) Zagospodarowanie terenu przed dworcem (dz. inwestycyjna nr 1648/10 obręb 30 Podzamcze) obejmujący – zagospodarowanie parku, projekt inwentaryzacji i nasadzeń, nawierzchni , ciągów pieszych i projekt fontanny obsługi komunikacyjnej wokół parku.
Przebudowywana ulica Sienkiewicza oraz teren przed dworcem znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.
2. Zakres dokumentacji obejmuje:

– wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) (5 kompletów + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg lub kompatybilnej);

– wykonanie projektu wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) (4 kompletów + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg lub kompatybilnej);

– wykonanie Przedmiarów robót (1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formacie pdf oraz ath lub kompatybilnej);

– wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), oraz zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym (1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formacie pdf oraz ath lub kompatybilnej);

– wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) (1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formacie pdf),

– wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu -na czas budowy- (5 kompletów + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg lub kompatybilnej);

– wykonanie projektu stałej organizacji ruchu jeżeli dotyczy – (5 kompletów + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg lub kompatybilnej);

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę oraz wszelkich dokumentów, opracowań projektowych i pomocniczych, opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania ww. pozwolenia oraz do wykonania robót budowlanych wskazanych w dokumentacji wskazanej w ust. 2 dalej zwana: dokumentacją,
.
3. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca będącego przedmiotem dokumentacji celem sprawdzenia warunków przyszłego placu budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania wniosku i zawarcia umowy, gdyż z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wchodzące w skład dokumentacji stanowią w oparciu o art. 31 ust.1 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i należy je opracować zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) art. 29 ust.3 ustawy Pzp, zakazującego opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. W każdym przypadku wskazania w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest opisać wymagania minimalne jakim mają odpowiadać oferty równoważne.
2) art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp wskazującego kolejność ustawową stosowania odniesienia się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany wskazać, ze dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3) art. 30 ust. 4 ustawy Pzp wskazującego, iż opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany wskazać, ze dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatniego etapu dokumentacji.
6. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia równy będzie okresowi gwarancji.
7. Dokumentacja wskazana w przedmiocie zamówienia będzie wykonana przez zespół projektowy i sprawdzający wskazany we wniosku Wykonawcy. Zmiana składu osobowego zespołu projektowego i sprawdzającego może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych.
8. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać we wniosku części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6, 71.35.40.00-4, 71.35.32.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający będzie rozumiał wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, – co najmniej dwie umowy (pod pojęciem umowy, Zamawiający rozumie usługę której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji, która wymagała pozwolenia na budowę), których przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy ulicy z czego przynajmniej jedna z tych umów odpowiadała swoją wartością co najmniej 80 000,00 zł brutto przedmiotowi zamówienia, a druga z nich odpowiadała długości projektowanej ulicy co najmniej 0,5 km

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, że dysponuje/będzie dysponował zespołem w skład którego wchodzić będzie:
   – projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
   – projektant w specjalności elektrycznej bez ograniczeń
   – projektant w specjalności drogowej bez ograniczeń
   – projektant w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
   Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeśli warunki będzie spełniało mniej niż 5 wykonawców, zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeśli warunki będzie spełniało więcej niż 5 wykonawców do składania ofert zamawiający zaprosi wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełnienia tych warunków, przyznawane według zasad opisanych poniżej.
Wykonawca otrzyma punkty za każde zamówienie ponad wymagane minimum, spełniające warunek, o którym mowa w pkt. 2 (zamówienie polegające na usłudze wykonania dwóch umów polegających na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy ulicy z czego jedna z nich odpowiadała swoją wartością minimum 80 000,00 zł brutto przedmiotowi zamówienia, a druga z nich odpowiadała długości projektowanej ulicy co najmniej 0,5 km) przy czym punkty będą przyznawane wg następującej punktacji:
1. Za każdą dodatkową umowę, spełniającą wymagania określone w Sekcji III pkt. 3.2 – Zamawiający przyzna 1 punkt;
2. W przypadku, gdy najwyższą sumę punktów przyznanych na podstawie pkt. 1 powyżej będzie miało więcej niż jeden wykonawca, Zamawiający przyzna dodatkowy punkt temu wykonawcy, którego długość zaprojektowanej ulicy będzie najdłuższa.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskania punktów, Wykonawca zobligowany jest przedłożyć wypełniony Wykaz Usług. Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów za ewentualne zamówienia wykazane w wyniku wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
Ocenie punktowej będzie podlegało wyłącznie doświadczenie (własne) Wykonawcy – nie będzie podlegało ocenie dodatkowej doświadczenie uzyskane przez Wykonawcę na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – czas realizacji projektów budowlanych – 10
 • 3 – czas realizacji projektów wykonawczych – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1) zmiany podwykonawców na wniosek Wykonawcy,
2) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych uwarunkowaniami formalno-prawnymi lub technicznymi,
3) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o którym mowa w Sekcji II pkt. 2 ogłoszenia,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy,
c) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów,
d) w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych na podstawie, których Wykonawca wykonuje dokumentację,
e)gdy, termin wykonania ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień,
f) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
4) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umciechanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów,Referat ds. Zamówień Publicznych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Biuro obsługi Interesanta
-Biuro Podawcze stanowisko nr 5, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Publiczne otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz. 10:15,
w dniu, 09.02.2016 r.w sali konferencyjnej ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.
2. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów 3.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej…

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie