Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Świnoujście: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu
Numer ogłoszenia: 326426 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świnoujścia , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, faks (091) 321 59 95.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz wykonywanie czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 2.1. do SIWZ p.n. Opis przedmiotu zamówienia.

  II.1.5)

  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, do 50% wartości zamówienia podstawowego

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:
  – dla zadania częściowego nr 1: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt
  00/100 zł),
  – dla zadania częściowego nr 2 : 700,00 zł (słownie: siedemset 00/100 zł)
  – dla zadania częściowego nr 3 : 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt
  00/100 zł),
  – dla zadania częściowego nr 4 : 700,00 zł (słownie: siedemset 00/100 zł)
  – dla zadania częściowego nr 5 : 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt
  00/100 zł),
  – dla zadania częściowego nr 6 : 700,00 zł (słownie: siedemset 00/100 zł),
  – dla zadania częściowego nr 7 : 1050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
  00/100 zł),
  – dla zadania częściowego nr 8 : 600,00 zł (słownie: sześćset 00/100 zł),
  – dla zadania częściowego nr 9: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt
  00/100 zł),

  przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Bez względu na liczbę zadań, na które będzie składana oferta, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą się wiedzą i doświadczeniem, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
    Przez pojedyncze zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości min. 1 mln zł. netto.
    Informację o powyższych zadaniach, z podaniem dat i miejsca wykonania, rodzaju przedsięwzięcia budowlanego, których dotyczyły, Wykonawca zamieszcza w załączonym do oferty -Wykazie wykonanych zadań. Wykaz zaleca się sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Realizacja tych zadań powinna być potwierdzona załączonymi do wykazu dowodami, potwierdzającymi ich należyte wykonanie, co dokumentuje spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy składający ofertę muszą wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem, odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone.
    Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu zamówienia:
    – projektantem wiodącym posiadającym uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane i posiadającym co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pracy projektanta i który wykaże się doświadczeniem przy projektowaniu termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, o pow. użytkowej min. 4000 m2.(dane o obiekcie należy przedstawić w tabeli, zał. nr 7 do SIWZ),
    – projektantem posiadającym uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane i posiadającym co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pracy projektanta,
    – projektantem posiadającym uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane i posiadającym co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pracy projektanta,
    – projektantem posiadającym uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane i posiadającym co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pracy projektanta,
    Wymagane jest by ww. projektanci posiadali uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności i miały prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy składający ofertę muszą wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) lub jej równowartość w walucie obcej.
    1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą ofertę zgodnie z wymaganiami
    Zamawiającego określonymi w treści SIWZ.
    2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
    3. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców występuje wspólnie wyżej wymienione warunki mogą spełnić wszyscy łącznie.
    4. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu – pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i zawarcia umowy.
  2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.1 do SIWZ.
  3. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych – dokumenty dotyczące w szczególności:
  a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
  4. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.3 lub 9.3.1. SIWZ, z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie)..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 80
  • 2 – Termin realizacji zamówienia – 20

  IV.2.2)

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłącznie w niżej przytoczonym zakresie określonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ:
  Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:
  a)zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3,
  b)zmiana wynagrodzenia za nadzór autorski określonego w § 3 ust. 1 lit. b),
  c) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
  d)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
  -działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
  -realizacji wymagań organów administracji publicznej postawionych na podstawie obowiązujących przepisów,
  -realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
  -konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
  -konieczności wykonywania czynności nadzoru autorskiego przez okres krótszy lub dłuższy niż wskazany w § 2 lit. d), gdy roboty budowlane zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.
  nie zostaną zakończone w terminie wskazanym w § 2 lit. d) lub zostaną zakończone w terminie krótszym.
  Zmiany umowy dopuszczalne są gdy zaistnieją następujące przesłanki:
  a)ad ust. 2 lit. a) – stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,
  b)ad. ust. 2 lit. b) – zmiana wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej, w przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu wykonywania nadzoru autorskiego w wyniku zmiany terminu realizacji robót budowlanych zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu,
  c) ad ust. 2 lit. c) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego,
  d)ad ust. 2 lit. d) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
  -tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
  -tiret drugie: o okres określony przez organ administracji publicznej,
  -tiret trzeci: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
  -tiret czwarty – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
  -tiret piąty – o okres wynikający z terminu zakończenia robót budowlanych zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.swinoujscie.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Świnoujścia
  Wydział Inżyniera Miasta
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 14:00, miejsce: : Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanta.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczonych na Modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej…

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2)
   Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji -3 , piwnice
   – Kubatura części ogrzewanej – 4978 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 1724,69 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 80
   • 2. Termin realizacji zamówienia – 20

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 przy ul. Monte Cassino 24-25 w Świnoujściu,.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2) Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji – 2,3+ piwnice
   – Kubatura części ogrzewanej – 3928 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 1321,2 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku I Liceum Społecznego fundacji Logos, przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Świnoujściu..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2)Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji – 3+ piwnice
   – Kubatura części ogrzewanej – 3228 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 1724,69 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 80
   • 2. Termin realizacji zamówienia – 20

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2)Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji – 3+ piwnice
   – Kubatura części ogrzewanej – 23187 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 6304,5 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 80
   • 2. Termin realizacji zamówienia – 20

  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu,.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2)Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji – 2
   – Kubatura części ogrzewanej – 2867 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 1037 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 80
   • 2. Termin realizacji zamówienia – 20

  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku Zespołu Szkół Morskich przy ul. Sołtana 2 w Świnoujściu..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2) Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji – 3+ piwnice
   – Kubatura części ogrzewanej – 13783 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 3817,9 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 80
   • 2. Termin realizacji zamówienia – 20

  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu,.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2)Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji – 1,2, 3+ piwnice
   – Kubatura części ogrzewanej – 33178 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 9453,6 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 80
   • 2. Termin realizacji zamówienia – 20

  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2)Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji – 3+ piwnice
   – Kubatura części ogrzewanej – 15362 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 4124,3 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 80
   • 2. Termin realizacji zamówienia – 20

  CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz wykonywanie nadzoru autorskiego dla budynku Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu,.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót niezbędnych do uzyskania decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych o zezwoleniu na realizację zadania oraz niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.
   2)Parametry techniczne obiektu:
   – Liczba kondygnacji – 3+ poddasze
   – Kubatura części ogrzewanej – 5252 m3
   – Powierzchnia użytkowa – 1531,2 m2.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-7, 45.33.10.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 80
   • 2. Termin realizacji zamówienia – 20