Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOpracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy laboratorium logistyki magazynowej i transportowej PB, punktu…

Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy laboratorium logistyki magazynowej i transportowej PB, punktu obsługi studentów w holu budynku Hali Berlin Wydziału Zarządzania oraz wykonanie wizualizacji
i mapy do celów projektowych kampusu Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie- DO-120.362/226/15

Numer ogłoszenia: 19932 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348606 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 7469750, faks (085) 7469752.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy laboratorium logistyki magazynowej i transportowej PB, punktu obsługi studentów w holu budynku Hali Berlin Wydziału Zarządzania oraz wykonanie wizualizacji
i mapy do celów projektowych kampusu Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie- DO-120.362/226/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy Laboratorium Logistyki Magazynowej i Transportowej PB, Punktu Obsługi Studentów w holu budynku Hali Berlin oraz wykonanie wizualizacji i mapy do celów projektowych kampusu Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Granat Studio Anna Dąbrowska, ul. Zwierzyniecka 10 lokal 10, 15- 33 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64062,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 81700,00

  • Oferta z najniższą ceną: 81700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 110577,00

  • Waluta: PLN .