Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr…

Świeszyno: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej
na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową
w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.

Numer ogłoszenia: 19972 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej
na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową
w m. Giezkowo, gm. Świeszyno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sporządzenie projektu w wersji elektronicznej (pdf.) oraz mapy i rysunki dodatkowo w wersji dwg.,
2. Wykonanie w terminie do 30 dni od podpisania umowy koncepcji dwuwariantowej, zawierającej lokalizację świetlicy w miejscu obecnego placu zabaw oraz w pobliżu placu zabaw, wraz z analizą kosztową posadowienia świetlicy (z uwzględnieniem wymiany gruntów) w dwóch wariantach. Na podstawie analizy kosztowej Zamawiający dokona wyboru wariantu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia koncepcji;
3. Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego świetlicy wiejskiej dla m. Giezkowo, gm. Świeszyno dz. nr 9/18 oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wszelkich przyłączy zewnętrznych i wewnętrznych w tym m.in. instalację wod-kan, elektryczną, c.o. i c.w.u. wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby projekt świetlicy był wykonany na bazie załączonego projektu świetlicy w Mierzymiu (załącznik nr 8 do SIWZ);
4.Zagospodarowanie terenu wokół budynku (wjazd na działkę, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura, zieleń, z uwzględnieniem istniejącego placu zabaw oraz boiska sportowego, piłkochwyty jeśli wystąpi potrzeba, ogrodzenie terenu, oświetlenie, siłownia zewnętrzna z bieżnią),
5. Projekt winien przewidywać również wyposażenie świetlicy w podstawowy sprzęt w celu właściwego funkcjonowania całego obiektu świetlicy wiejskiej w tym m.in. stoliki i krzesła, szafy, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomieszczenia zaplecza. Przewidziany sprzęt winien również znajdować się w kosztorysie inwestorskim,
6. Chodnik wzdłuż drogi powiatowej od działki nr 55 do wjazdu do świetlicy, dł. ok. 100mb oraz zatoka autobusowa – w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie, siedziba Manowo 12A.
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z terenem i opracować koncepcję zagospodarowania terenu.
Wykonawca zobowiązany jest także złożyć do zaakceptowania proponowane wyposażenie świetlicy na 30 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy.
W celu rozpoznania i udokumentowania warunków gruntowo – wodnych dla projektu posadowienia świetlicy na dz. nr 9/18 w m. GIEZKOWO, gm. Świeszyno Zamawiający zlecił opracowanie opinii geotechnicznej, na podstawie której Wykonawca zobowiązany jest posadowić budynek – załącznik nr 9.
Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy na budowę świetlicy w Giezkowie – załącznik nr 10.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę chodnika oraz zatokę autobusową stanowi załącznik nr 11.
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą:
1. Koncepcja dwuwariantowa – 2 egz.
2. Projekt budowlany sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia, w tym m. in. w zakresie sanitarno- epidemiologicznym, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy- 6 egz. (2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę).
3. Decyzja pozwolenie na budowę,
4. Projekt wykonawczy dla każdej z branż – 4 egz. w tym projekt aranżacji wnętrz (m.in. umeblowanie pomieszczeń, wyposażenie),
5. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)- 3 egz.
6. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) – 3 egz.
7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) – 2 egz.
8. Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych,
9. Dostarczenie mapy do celów projektowych w formacie dxf. lub dwg. – 1 egz.,
10. Złożenie w Starostwie w Koszalinie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
11. Trzy-krotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Świeszyno.
12. Odpowiadanie na pytania dot. dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych,
13. Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac,
14. Uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli lokalnej społeczności – w tym Rady Sołeckiej i Radnych Gminy Świeszyno.
15. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę należy uzyskać akceptację Zamawiającego.
W przypadku braku akceptacji i wniesieniu uwag przez Zamawiającego należy wprowadzić uwagi do dokumentacji i ponownie złożyć do akceptacji do Zamawiającego.
16. Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art.20 Prawo budowlane – min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego.
Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień spoczywa na projektancie.
Całość opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w podstawowe i standardowe oprogramowanie, zostanie złożona w Urzędzie Gminy w Świeszynie i protokolarnie przekazana.
Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do ww. dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.
Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPZP – do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł brutto. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem-Wadium na znak sprawy – RIG.271.16.2016. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy uPZP. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy uPZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału,
   na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę .
   Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy powinni przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
   Dowodami, o których mowa powyżej są:
   1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
   2) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
   Za główne usługi Zamawiający uzna opracowanie min. 2 dokumentacji projektowych budowy budynków użyteczności publicznej w tym świetlicy wiejskiej potwierdzone, że zostały one wykonane należycie – załącznik nr 3.
   Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału,
   na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę .
   Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie Zespołem Projektowym składającym się z osób posiadających doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. co najmniej:
   a) 2 projektantów branży architektonicznej (główny projektant i sprawdzający) posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,
   b) 1 projektant branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,
   Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia do projektowania w ww. branżach – załącznik nr 4.
   Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału,
   na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę .
   Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Opracowanie min. 2 dokumentacji projektowych budowy budynków użyteczności publicznej w tym świetlicy wiejskiej potwierdzone, że zostały one wykonane należycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Pełnomocnictwo jeśli dotyczy,
– Informacja o podwykonawcach,
– Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego lub ekonomicznego na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Cena za nadzór autorski – 20
 • 3 – Ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych Warunków zamówienia (SIWZ);
b)zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy;
c)zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł;
d)zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT;
e)zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy;
f)zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp.
g)zmiana terminu wykonani przedmiotu zamówienia spowodowana zdarzeniami niezależnymi od wykonawcy np. opóźnienia w uzyskaniu dokumentów, decyzji, opinii, uzgodnień.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.swieszyno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie