Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOpracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w ramach zadania: Poprawa efektywności…

Serock: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowości Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie
Numer ogłoszenia: 24250 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Serock , Rynek 21, 05-140 Serock, woj. mazowieckie, tel. 022 7828805, faks 022 7827499.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowości Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowości Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie.
2 Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Marynino gm. Serock.
2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego, modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego: 4 obwody oświetleniowe (ok. 69 opraw oświetleniowych) wg schematu stanowiącego załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, zlokalizowane w sąsiedztwie ciągów dróg powiatowych Nr 1806W i 1805W, o łącznej długości ok. 2,9 km. W zakres zamówienia wchodzi dodatkowo wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy istniejącego obwodu oświetleniowego zasilanego ze stacji transformatorowej ST0583 na odcinku ok. 200 mb w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 622W Szadki – Chrcynno. W zakres zadania nie wchodzi modernizacja oświetlenia na ulicy Żaglowej.
2.1.2 W ramach zadania należy opracować:
a) projekt wykonawczy modernizacji istniejącego oświetlenia zainstalowanego na słupach napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia zlokalizowanych przy drogach powiatowych Nr 1806W i 1805W o łącznej długości 2,9 km.
b) projekt budowlany rozbudowy obwodu oświetleniowego zasilanego ze stacji transformatorowej ST0583 na odcinku ok. 200 mb w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 622W Szadki – Chrcynno.
c) wykonanie analizy pod względem osiągniecia efektu ekologicznego, uwzględniając zużycie energii elektrycznej przed modernizacją (kWh/rok), planowaną oszczędność energii elektrycznej (kWh/rok), planowane zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną po wykonaniu modernizacji (zł/rok i %/rok).
d) inne nie wymienione opracowania, a konieczne do właściwej realizacji zadania, których obowiązek wykonania może powstać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej lub przy uzgodnieniach przez gestorem sieci energetycznej.
e) powykonawczy schemat obwodów oświetlenia drogowego (z wyszczególnieniem lokalizacji SON-u, miejsca zasilania- nr stacji, opraw pracujących w trybie C całonocnym i P północnym).
2.1.3 Założenia techniczne:
a) nowe oprawy LED-owe z możliwością pracy w trybie całonocnym i północnym, sterowanie istniejącym zegarem astronomicznym,
b) zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego przy zachowaniu istniejącej mocy obwodu. W przypadku gdy istniejący obwód lub jego odcinki wykonane są z przewodów nieizolowanych należy przewidzieć jego wymianę na przewody izolowane,
c) dla każdego punktu oświetleniowego należy zainstalować bezpieczniki napowietrzne na słupach, ponadto obwody należy wyposażyć w odgromniki (w przypadku ich braku),
d) należy przewidzieć wymianę uszkodzonych lub nadmiernie skorodowanych wysięgników lub demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie farbą antykorozyjną i ponowny montaż tych nadających się do dalszej eksploatacji,
e) należy rozważyć możliwości techniczne redukcji ilości obwodów oświetleniowych poprzez ich połączenie,
f) w przypadku braku oprawy na istniejącym słupie energetycznym w ciągu istniejącego obwodu oświetleniowego, należy rozważyć możliwość i zasadność instalacji dodatkowej oprawy lub dodatkowego słupa i oprawy w przypadku gdy na słupie posadowiona jest stacja transformatorowa,
g) nowe oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej Nr 1805W należy zaprojektować jako linię kablową, słupy betonowe typu WZ z wysięgnikami identycznymi lub zbliżonymi do istniejących oraz z oprawami z sodowym źródłem światła.
2.2. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Stanisławowo gm. Serock.
2.2.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego, modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego: 2 obwody oświetleniowe (ok. 41 opraw oświetleniowych) wg schematu stanowiącego załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, zlokalizowane w sąsiedztwie ciągu drogi powiatowej Nr 1801W, o długości ok. 1,8 km.
2.2.2 W ramach zadania należy opracować:
a) projekt wykonawczy modernizacji istniejącego oświetlenia zainstalowanego na słupach napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia zlokalizowanych przy drodze powiatowej Nr 1801W o długości 1,8 km.
b) wykonanie analizy pod względem osiągnięcia efektu ekologicznego, uwzględniając zużycie energii elektrycznej przed modernizacją (kWh/rok), planowaną oszczędność energii elektrycznej (kWh/rok), planowane zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną po wykonaniu modernizacji (zł/rok i %/rok).
c) inne nie wymienione opracowania, a konieczne do właściwej realizacji zadania, których obowiązek wykonania może powstać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej lub przy uzgodnieniach przez gestorem sieci energetycznej.
d) powykonawczy schemat obwodów oświetlenia drogowego (z wyszczególnieniem lokalizacji SON-u, miejsca zasilania- nr stacji, opraw pracujących w trybie C całonocnym i P północnym).
2.2.3 Założenia techniczne
a) nowe oprawy LED-owe z możliwością pracy w trybie całonocnym i północnym, sterowanie istniejącym zegarem astronomicznym,
b) zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego przy zachowaniu istniejącej mocy obwodu. W przypadku gdy istniejący obwód lub jego odcinki wykonane są z przewodów nieizolowanych należy przewidzieć jego wymianę na przewody izolowane.
c) dla każdego punktu oświetleniowego należy zainstalować bezpieczniki napowietrzne na słupach, ponadto obwody należy wyposażyć w odgromniki (w przypadku ich braku),
d) należy przewidzieć wymianę uszkodzonych lub nadmiernie skorodowanych wysięgników lub demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie farbą antykorozyjną i ponowny montaż tych nadających się do dalszej eksploatacji,
e) w przypadku braku oprawy na istniejącym słupie energetycznym w ciągu istniejącego obwodu oświetleniowego, należy rozważyć możliwość i zasadność instalacji dodatkowej oprawy lub dodatkowego słupa i oprawy w przypadku gdy na słupie posadowiona jest stacja transformatorowa.
2.3 Część III: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Skubianka gm. Serock.
2.3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego, modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego: 2 obwody oświetleniowe (ok. 31 [14+17] opraw oświetleniowych) wg schematu stanowiącego załącznik Nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia, zlokalizowane w sąsiedztwie ciągu drogi gminnej Nr 180424W, o długości ok. 1,3 km.
2.3.2 W ramach zadania należy opracować:
a) projekt wykonawczy modernizacji istniejącego oświetlenia zainstalowanego na słupach napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia zlokalizowanych przy drodze gminnej Nr 180424W o długości 1,3 km.
b) wykonanie analizy pod względem osiągniecia efektu ekologicznego, uwzględniając zużycie energii elektrycznej przed modernizacją (kWh/rok), planowaną oszczędność energii elektrycznej (kWh/rok), planowane zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną po wykonaniu modernizacji (zł/rok i %/rok).
c) inne nie wymienione opracowania, a konieczne do właściwej realizacji zadania, których obowiązek wykonania może powstać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej lub przy uzgodnieniach przez gestorem sieci energetycznej.
d) powykonawczy schemat obwodów oświetlenia drogowego (z wyszczególnieniem lokalizacji SON-u, miejsca zasilania- nr stacji, opraw pracujących w trybie C całonocnym i P północnym).
2.3.3 Założenia techniczne
a) nowe oprawy LED-owe z możliwością pracy w trybie całonocnym i północnym, sterowanie istniejącym zegarem astronomicznym,
b) zasilanie z istniejących obwodów oświetleniowych przy zachowaniu istniejącej mocy obwodu. W przypadku gdy istniejący obwód lub jego odcinki wykonane są z przewodów nieizolowanych należy przewidzieć jego wymianę na przewody izolowane.
c) Należy rozważyć zmianę układu oświetleniowego poprzez odłączenie części oświetlenia z jednego obwodu i przyłączenie do drugiego,
d) dla każdego punktu oświetleniowego należy zainstalować bezpieczniki napowietrzne na słupach, ponadto obwody należy wyposażyć w odgromniki (w przypadku ich braku),
e) należy przewidzieć wymianę uszkodzonych lub nadmiernie skorodowanych wysięgników lub demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie farbą antykorozyjną i ponowny montaż tych nadających się do dalszej eksploatacji,
f) w przypadku braku oprawy na istniejącym słupie energetycznym w ciągu istniejącego obwodu oświetleniowego, należy rozważyć możliwość i zasadność instalacji dodatkowej oprawy lub dodatkowego słupa i oprawy w przypadku gdy na słupie posadowiona jest stacja transformatorowa.
2.4 Część IV: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Jachranka gm. Serock.
2.4.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego, modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego: 3 obwody oświetleniowe (ok. 69 opraw oświetleniowych) wg schematów stanowiących załączniki Nr 4 i 4a do opisu przedmiotu zamówienia, zlokalizowane w sąsiedztwie ciągów dróg gminnych o Nr 180447W (ul. Wspólna) i 180425W, Nr 180426W oraz drogi powiatowej Nr 1803W, o łącznej długości ok. 3,35 km. W zakres zamówienia wchodzi dodatkowo wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy istniejącego obwodu oświetleniowego zasilanego ze stacji transformatorowej ST0028 na odcinku ok. 430 mb (ok. 250 mb od nr Wspólna 38 w kierunku drogi krajowej nr 62; ok. 200 mb od drogi powiatowej nr 1802W ul. Zegrzyńska do nr Wspólna 2).
2.4.2 W ramach zadania należy opracować:
a) projekt wykonawczy modernizacji istniejącego oświetlenia zainstalowanego na słupach napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia zlokalizowanych przy drodze gminnej Nr 180447W, Nr 180425W i Nr 180426W oraz drogi powiatowej Nr 1803W, o łącznej długości ok. 3,35 km.
b) projekt budowlany rozbudowy obwodu oświetleniowego zasilanego ze stacji transformatorowej ST0028,
c) wykonanie analizy pod względem osiągniecia efektu ekologicznego, uwzględniając zużycie energii elektrycznej przed modernizacją (kWh/rok), planowaną oszczędność energii elektrycznej (kWh/rok), planowane zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną po wykonaniu modernizacji (zł/rok i %/rok).
d) inne nie wymienione opracowania, a konieczne do właściwej realizacji zadania, których obowiązek wykonania może powstać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej lub przy uzgodnieniach przez gestorem sieci energetycznej.
e) powykonawczy schemat obwodów oświetlenia drogowego (z wyszczególnieniem lokalizacji SON-u, miejsca zasilania- nr stacji, opraw pracujących w trybie C całonocnym i P północnym).
2.4.3 Założenia techniczne
a) nowe oprawy LED-owe z możliwością pracy w trybie całonocnym i północnym, sterowanie istniejącym zegarem astronomicznym,
b) zasilanie z istniejących obwodów oświetleniowych przy zachowaniu istniejącej mocy obwodu. W przypadku gdy istniejący obwód lub jego odcinki wykonane są z przewodów nieizolowanych należy przewidzieć jego wymianę na przewody izolowane.
c) dla każdego punktu oświetleniowego należy zainstalować bezpieczniki napowietrzne na słupach, ponadto obwody należy wyposażyć w odgromniki (w przypadku ich braku),
d) należy przewidzieć wymianę uszkodzonych lub nadmiernie skorodowanych wysięgników lub demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie farbą antykorozyjną i ponowny montaż tych nadających się do dalszej eksploatacji,
e) w przypadku braku oprawy na istniejącym słupie energetycznym w ciągu istniejącego obwodu oświetleniowego, należy rozważyć możliwość i zasadność instalacji dodatkowej oprawy lub dodatkowego słupa i oprawy w przypadku gdy na słupie posadowiona jest stacja transformatorowa.
f) nowe oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Nr 180447W ul. Wspólna należy zaprojektować jako linię kablową, słupy stalowe ocynkowane z wysięgnikami (zlokalizowane w pasie drogowym), oprawy LED o mocy tożsamej co na modernizowanym oświetleniu.
2.5 Część V: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Zabłocie gm. Serock.
2.5.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego, modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego: 1 obwód oświetleniowy (ok. 12 opraw oświetleniowych) wg schematu stanowiącego załącznik Nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia, zlokalizowane w sąsiedztwie ciągu drogi gminnej Nr 180406W, o długości ok. 0,7 km.
2.5.2 W ramach zadania należy opracować:
a) projekt wykonawczy modernizacji istniejącego oświetlenia zainstalowanego na słupach napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia zlokalizowanych przy drodze gminnej Nr 180406W o długości 0,7 km, na odcinku od nr 8a do nr 2.
b) wykonanie analizy pod względem osiągniecia efektu ekologicznego, uwzględniając zużycie energii elektrycznej przed modernizacją (kWh/rok), planowaną oszczędność energii elektrycznej (kWh/rok), planowane zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną po wykonaniu modernizacji (zł/rok i %/rok).
c) inne nie wymienione opracowania, a konieczne do właściwej realizacji zadania, których obowiązek wykonania może powstać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej lub przy uzgodnieniach przez gestorem sieci energetycznej.
d) powykonawczy schemat obwodów oświetlenia drogowego (z wyszczególnieniem lokalizacji SON-u, miejsca zasilania- nr stacji, opraw pracujących w trybie C całonocnym i P północnym).
2.5.3 Założenia techniczne
a) nowe oprawy LED-owe z możliwością pracy w trybie całonocnym i północnym, sterowanie istniejącym zegarem astronomicznym,
b) zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego przy zachowaniu istniejącej mocy obwodu. W przypadku gdy istniejący obwód lub jego odcinki wykonane są z przewodów nieizolowanych należy przewidzieć jego wymianę na przewody izolowane,
c) dla każdego punktu oświetleniowego należy zainstalować bezpieczniki napowietrzne na słupach, ponadto obwody należy wyposażyć w odgromniki (w przypadku ich braku),
d) należy przewidzieć wymianę uszkodzonych lub nadmiernie skorodowanych wysięgników lub demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie farbą antykorozyjną i ponowny montaż tych nadających się do dalszej eksploatacji,
e) w przypadku braku oprawy na istniejącym słupie energetycznym w ciągu istniejącego obwodu oświetleniowego, należy rozważyć możliwość i zasadność instalacji dodatkowej oprawy lub dodatkowego słupa i oprawy w przypadku gdy na słupie posadowiona jest stacja transformatorowa.
3 Informacje dodatkowe.
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, będącej w następstwie podstawą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 6124).
3.2 Dla każdej z części należy opracować oddzielne projekty budowlane/i lub projekty wykonawcze.
3.3 Każda dokumentacja projektowa musi zawierać:
a) Projekt budowlany i/lub projekty wykonawcze – opracowane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
Projekty budowlane należy wykonać na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych. Trasę linii kablowych uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie.
Projekty wykonawcze należy wykonać na mapach sytuacyjno-wysokościowych ze stanu archiwalnego.
b) Przedmiar robót – opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
d) Kosztorys inwestorski – który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389 z późn. zm.);
3.4 Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys inwestorski nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję.
3.5 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje łącznie z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia do właściwego organu wniosku o pozwolenie na budowę (w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy obwodów oświetleniowych).
3.6 Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania (np. mapy do celów projektowych, mapy ze stanu archiwalnego) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty skarbowe) ponosi Wykonawca.
3.7 Każda dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) ma zostać wykonana w 5 egzemplarzach. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD-R/RW zawierającą opisy techniczne, opis przedmiotu zamówienia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls, i nazwa pliku.ath), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (np. wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w formacie pdf.
3.8 Założenia projektowe w fazie opracowania należy na bieżąco konsultować z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
3.9 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
3.10 Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3.11 Schematy obwodów oświetleniowych – stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
4 Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w co dwutygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych w siedzibie Zamawiającego, na których omawiane będą szczegółowo postępy w pracach projektowych, wyjaśniane zaistniałe problemy oraz ustalane szczegóły rozwiązań technicznych. Wykonawca sporządzi każdorazowo protokół/notatkę z narady koordynacyjnej i przekaże niezwłocznie Zamawiającemu.
5 Rękojmia i gwarancja. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na dokumentację będącą przedmiotem umowy. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy. Rękojmia udzielana jest na 36 m-cy od dnia odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia, zaś gwarancja kończy się z upływem okresu rękojmi za wady robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową.
6 Prawa autorskie majątkowe. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek, oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. Nabycie przedmiotowych praw następuje z chwilą faktycznego wydania przedmiotu zamówienia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem praw autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • : Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał główne usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym co najmniej dwie dokumentacje projektowe o wartości minimum 40.000 zł brutto każda, na budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację oświetlenia drogowego.
   Uwaga.
   1) W przypadku, gdy ww. zakres prac projektowych będzie stanowił część zadania o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo prace projektowe, o których mowa powyżej;
   2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
   3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunków oceniane będzie łącznie. 4) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
   Uwaga:
   1) W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r poz. 1278) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
   2) W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63 poz. 394). 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunków oceniane będzie łącznie. 4) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca wykazie wykazuje tylko usługi na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia o którym mowa w III.3.2;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2 i III.4.4 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt III.4, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – termin płatności faktur – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany postanowień umowy w zakresie rzeczowo – finansowym oraz terminowym. Warunkiem takiej zmiany jest szczególna sytuacja nie wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, której nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy podstawowej. Zmiana taka nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.serock.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
ul. Rynek 21,
05-140 Serock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
ul. Rynek 21,
05-140 Serock,
pokój nr 24.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Budżet Gminy Serock.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie