Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOpracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych…

Zielonka: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zielonce
Numer ogłoszenia: 287654 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266088 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, woj. mazowieckie, tel. 22 7613913, faks 22 7819989.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zielonce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zielonce, polegających na zmianie użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na cele oświatowe poprzez połączenie, przebudowę lokali i umożliwienie komunikacji z pozostałą częścią szkoły oraz dostosowanie lokalu do potrzeb szkolnych, po konsultacji z administratorem obiektu.
W zakres prac projektowych wchodzi:
– Wykonanie ekspertyzy technicznej.
– Wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zielonce polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na cele oświatowe poprzez przebudowę, połączenie lokali i umożliwienie komunikacji z pozostałą częścią szkoły oraz dostosowanie lokalu do potrzeb szkolnych, po konsultacji z administratorem obiektu i na podstawie zatwierdzonej koncepcji.
W ramach zamówienia projektant uzyska i wykona wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz niezbędne opinie w zakresie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnymi, przeciwpożarowymi oraz inne, konieczne uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów.
Uzyskanie mapy do celów projektowych w przypadku gdy wystąpi konieczność rozbudowy części obiektu będącej przedmiotem zamówienia.
Wykonanie kosztorysu oraz przedmiaru robót i STWiORB robót określonych w projekcie.
W ramach projektu należy przewidzieć projekt przebudowy instalacji wewnętrznych pomieszczeń tj. ewentualne przebudowy instalacji co, cwu, wod – kan, elektrycznej, wentylacji, oraz instalacji gazowej (likwidacja istniejących piecyków gazowych i włączenie pomieszczeń do sieci C.O. oraz C.W.U budynku szkoły)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EN-EM PROJEKT
  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
  NORBERT SAWICKI, ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19926,00

 • Oferta z najniższą ceną: 19926,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52890,00

 • Waluta: PLN .