Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w ulicy Hubala w Kobyłce wraz z odwodnieniem…

Kobyłka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w ulicy Hubala w Kobyłce wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową
Numer ogłoszenia: 9340 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kobyłka , ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie, tel. 22 760 70 08, faks 22 760 70 55.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w ulicy Hubala w Kobyłce wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w ulicy Hubala na odcinku od ulicy Poniatowskiego do granicy Miasta Kobyłka wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2.Wytyczne do projektowania:
droga klasy DKL,
jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego – szerokość ok. 6,0 m,
chodniki dwustronne o nawierzchni z kostki betonowej,
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,
ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego – szerokość ok. 2,0 m,
kanalizacja deszczowa,
sieć wodociągowa,
wyniesienia na skrzyżowaniach ulic,
przebudowa linii oświetlenia ulicznego.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje powierzenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
  2.Przedmiotem zamówienia uzupełniającego może być w szczególności wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla innych ulic na terenie Miasta Kobyłka, uzyskanie innych zezwoleń niż wymienione w załączniku 3 do SIWZ oraz opracowanie innych planów, projektów, dokumentów niż wymienione w załączniku 3 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2.Formę wniesienia wadium wybiera wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3.Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Kobyłka
Bank Millennium
nr konta: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479
z dopiskiem Wadium WZP.271.2.2016 projekt HUBALA
4.W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).
5.Zgodnie z zapisami art. 85 ust. 5 ustawy, jeśli wykonawca złoży wadium w innej formie niż gotówka, do obliczania terminu ważności dokumentu wadialnego należy brać datę składania ofert (rozdz. XIV) i doliczyć liczbę dni związania ofertą określoną w rozdz. XII.
6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
4)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.Jeżeli wykonawca wybierze dokument, jako formę wadium, niedopuszczalne jest ujmowanie w nim zapisów warunkujących wypłatę – gwarant musi gwarantować zapłatę należności nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca winien wykonać usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
   Zamawiający uzna warunek jako spełniony gdy wykonawca wykaże wykonanie:
   a)maksymalnie dwóch usług, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi każda o minimalnej długości 400 m, w tym co najmniej jedna dokumentacja z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
   b)co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej o długości minimum 400 m (może być to dokumentacja z lit. a lub c),
   c)co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej o długości minimum 400 m (może to być dokumentacja z lit. a lub b).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca winien dysponować osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, to jest dysponować:
   a)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do projektowania, sprawdzania i sprawowania nadzoru autorskiego projektów drogowych lub szersze oraz
   b)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego kanalizacji deszczowej lub szersze (może być to osoba z lit. a),
   c)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego sieci wodociągowych (może być to osoba z lit. a lub b),
   d)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowana, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (może być to osoba z lit. a, b lub c),
   których uprawnienia odpowiadają wymaganiom art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), czy odpowiednim wcześniejszym przepisom lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz
   e)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne,
   f)co najmniej jedną osobą, która w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie opracowywała kosztorysy i przedmiary – kosztorysant (może być to osoba z lit. a, b, c lub d),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – gwarancja i rękojmia – 2

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe warunki zmian ujęte są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. 38.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie