Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEopracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w…

Kazimierz Dolny: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn [ZP.271.1.2016]
Numer ogłoszenia: 5645 – 2016; data zamieszczenia: 16.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kazimierz Dolny , ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, tel. 818810212 w. 28, faks 81 8810213.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn [ZP.271.1.2016].

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda od Wykonawcy składającego ofertę, by w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał usługi dotyczące sporządzenia:
   a) dla części nr 1 zamówienia – co najmniej jedynego prawomocnie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany) na obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej (Zamawiający nie określa powierzchni miejscowego planu objętego ścisłą ochroną konserwatorską) oraz, co najmniej dwóch prawomocnie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (lub ich zmiany) o powierzchni co najmniej 500 ha każdy,
   b) dla części nr 2 zamówienia – co najmniej dwóch prawomocnie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (lub ich zmiany) oraz co najmniej dwóch prawomocnie uchwalonych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub ich zmian) o powierzchni co najmniej 40 ha każdy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.):
   a) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.);
   b) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.);
   c) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650);
   d) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
   e) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
   f) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w lit. d lub lit. e

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przez wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
2) zaistnienia okoliczności istotnych mających wpływ na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnych od żadnej ze stron umowy, z tym zastrzeżeniem, że konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
3) zmiany w składzie osobowym realizującym usługę, z zastrzeżeniem iż osoba, na zastępstwo posiada równorzędne lub wyższe kwalifikacje niż osoba, która jest zastępowana;
4) uległa obniżeniu bądź podwyższeniu ustawowa stawka podatku VAT bądź jakakolwiek inna należność publicznoprawna bądź inny prawem określny składnik cenotwórczy wpływający na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego;
5) nie stanowi zmiana danych teleadresowych Stron Umowy – zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
e-mail: zamowienia@umkd.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny
Sekretariat Urzędu Miasta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka, na podstawie Uchwały NR VIII/51/15 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 czerwca 2015 r. Wielkość obszaru objętego opracowaniem – 1714 ha. Wnioski do miejscowego planu złożone w terminie – 96 sztuk.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka, na podstawie Uchwały NR VIII/51/15 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 czerwca 2015 r. Wielkość obszaru objętego opracowaniem – 1714 ha. Wnioski do miejscowego planu złożone w terminie – 96 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 20.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla części miejscowości Witoszyn na podstawie Uchwały NR X/68/15 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24.09.2015 r. oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla części miejscowości Witoszyn, na podstawie Uchwały NR X/69/15 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24.09.2015 r..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla części miejscowości Witoszyn na podstawie Uchwały NR X/68/15 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24 września 2015 r. oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla części miejscowości Witoszyn, na podstawie Uchwały NR X/69/15 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24 września 2015 r. Wielkość obszaru objętego opracowaniem ok. 57 ha. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 16.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania – 10