Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEOświetlenie drogi w miejscowości Jałowe, Równia, Ustianowa Dolna …

Ustrzyki Dolne: Oświetlenie drogi w miejscowości Jałowe, Równia, Ustianowa Dolna i Zadwórze
Numer ogłoszenia: 23006 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ustrzyki Dolne , ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, tel. 013 460-80-00, faks 013 460-80-16.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzyki-dolne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oświetlenie drogi w miejscowości Jałowe, Równia, Ustianowa Dolna i Zadwórze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia :
I. Oświetlenie drogi w miejscowości Jałowe
Stacja transformatorowa Jasień 3 – Odcinek od istniejącego słupa nr 18 WO do projektowanego słupa nr 22/WO w tym między innymi :
1 Montaż słupów typu E 10,5 6 – szt. 1
2 Montaż słupów typu E 10,5 2,5 – szt. 3
3 Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm2 – mb 323,0
4 Oprawa oświetleniowa 100 W z wysięgnikiem – kpl 4
5 Montaż ogranicznika przepięć GXO – kpl 1
II. Oświetlenie drogi w miejscowości Równia
Stacja transformatorowa Równia 4 – Odcinek od stacji do istniejącego słupa nr 28/4 + do projektowanego słupa nr 6/4 w tym między innymi :
1) Doposażenie szafy RS w stacji transformatorowej – kpl 1
2) Montaż słupów typu E 10,5 10 – szt. 2
3) Montaż słupów typu E 10,5 2,5 – szt. 1
4) Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm2 – mb 347,0
5) Oprawa oświetleniowa 100 W z wysięgnikiem – kpl 4
6) Montaż ogranicznika przepięć GXO – kpl 3
III. Oświetlenie drogi w miejscowości Ustianowa Dolna
Stacja transformatorowa Ustianowa 8 – Odcinek kierunek zachodni od istniejącego słupa nr 15 8 do projektowanego słupa nr 15/6/8 w tym między innymi :
1 Montaż słupów typu E 12 4,3 – szt. 6
2 Montaż słupów typu E 12 6 – szt. 1
3 Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm2 – mb 381,0
4 Oprawa oświetleniowa 100 W z wysięgnikiem – kpl 7
5 Montaż ogranicznika przepięć GXO – kpl 1

IV. Oświetlenie drogi w miejscowości Zadwórze
Stacja transformatorowa Zadwórze 1 – Odcinek od istniejącego słupa nr 21 WO do projektowanego słupa nr 28/WO w tym między innymi :
1 Montaż słupów typu E 12 4,3 – szt. 1
2 Montaż słupów typu E 10,5 2,5 – szt. 5
3 Montaż słupów typu E 10,5 6 – szt. 1
4 Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm2 – mb 257,0
5 Oprawa oświetleniowa 100 W z wysięgnikiem – kpl 7
6 Montaż ogranicznika przepięć GXO – kpl 1
7 Oprawa oświetleniowa 100 W z wysięgnikiem na istniejących słupach – kpl 7

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadania, wykonawca składa ofertę wyceniając każde zadanie oddzielnie.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej .
Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe
Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej – opis przedmiotu zamówienia : przedmiar robót, opis techniczny i plan sytuacyjny, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Mikołaja Kopernika 1
pokój nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
– www.ustrzyki-dolne.pl przetargi aktualne.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 uPzp dotyczące :
   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
   3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   – nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a uPzp
   – przedstawią dokumenty i oświadczenia stwierdzające spełnianie stawianych wymagań

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia specjalnych warunków posiadania wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia specjalnych warunków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia specjalnych warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty wykonany wg załączonego wzoru
2) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia, z zestawieniem robocizny, sprzętu, materiałów i ich ceny, danymi wyjściowymi do kosztorysowania tj. stawką robocizny, kosztami pośrednimi, zakupu i zysku,
3) Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy.
4) Informacja – wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – okres gwarancji – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustrzyki-dolne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych pok. nr 12 ul. Mikołaja Kopernika.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych pok. nr 26 (sekretariat) ul. Mikołaja Kopernika.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane ze środków Gminy Ustrzyki Dolne.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oświetlenie drogi w miejscowości Jałowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stacja transformatorowa Jasień 3 – Odcinek od istniejącego słupa nr 18 WO do projektowanego słupa nr 22 WO ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. okres gwarancji – 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oświetlenie drogi w miejscowości Równia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oświetlenie drogi w miejscowości Równia
  Stacja transformatorowa Równia 4 – Odcinek od stacji do istniejącego słupa nr 28/4 + do projektowanego słupa nr 6/4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. okres gwarancji – 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oświetlenie drogi w miejscowości Ustianowa Dolna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oświetlenie drogi w miejscowości Ustianowa Dolna
  Stacja transformatorowa Ustianowa 8 – Odcinek kierunek zachodni od istniejącego słupa nr 15/8 do projektowanego słupa nr 15/6/8.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. okres gwarancji – 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Oświetlenie drogi w miejscowości Zadwórze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oświetlenie drogi w miejscowości Zadwórze
  Stacja transformatorowa Zadwórze 1 – Odcinek od istniejącego słupa nr 21/WO do projektowanego słupa nr 28/WO.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. okres gwarancji – 20